เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: พิมผกา สุขกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทำงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและแบบประเมินความเครียด ซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินความเครียดของฐานฯ ธรรมคุณ นำเครื่องมือไปตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและนำไปหาความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยด้านการทำงานเท่ากับ 0.90 และแบบประเมินความเครียดเท่ากับ 0.96 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 4 โรงพยาบาลอยู่ในระดับที่มีความเครียดน้อย 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านลักษณะงานสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน การบริหารและการสนับสนุนในหน่วยงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .001 ตามลำดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานของแต่ละโรงพยาบาล พบว่า 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านลักษณะงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านการบริหารและการสนับสนุนในหน่วยงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลขอนแก่น มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลอุดรธานีไม่มีความสัมพันธ์กัน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุ สถานภาพสมรส และภาระครอบครัวของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละโรงพยาบาลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอุดรธานีไม่มีความสัมพันธ์กัน
My wife cheated on me click all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters infidelity open
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
meet to cheat go why women cheat
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
cheats read infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: nurse, mental health, stress, เครียด, ความเครียด, พยาบาลห้องผ่าตัด, สุขภาพจิต, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373350000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย