เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพรรณี นันทชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 60-96 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในแขวงเม็งราย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลากแบบไม่แทนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความว้าเหว่ และแบบวัดภาวะสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงและสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย หาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและนำไปหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดความว้าเหว่เท่ากับ 0.81 และแบบวัดภาวะสุขภาพเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ความว้าเหว่มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะสุขภาพ ในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = -.65, p< .001) 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนว่า ตัวทำนายที่สามารถร่วมทำนายความว้าเหว่ในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ได้แก่ ภาวะสุขภาพและระดับการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายถึงระดับความว้าเหว่ได้ ร้อยละ 46.35 (F = 41.90496, p< .001) 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวทำนายที่สามารถร่วมทำนายภาวะสุขภาพ ในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ได้แก่ ความว้าเหว่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายถึงระดับภาวะสุขภาพได้ ร้อยละ 41.91 (F = 70.68816, p< .001)
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
read go married and want to cheat
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: depress, depression, depressive, psychiatry, เศร้า, โรคซึมเศร้า, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373340000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย