เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและภาวะสุขภาพของเด็กวัยรุ่นตอนต้น

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจา ภู่ไพบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและภาวะสุขภาพของเด็กวัยรุ่นตอนต้น

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2545 หน้า 176-190

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและสถานะสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนและบิดามารดาของนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 คู่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมุลทั่วไป 2) แบบสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพคริอบครัวประเมินจาก FHPB 3) แบบสอบถามวัยรุ่นเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4) แบบบันทึกการตรวจร่างกายประกอบด้วยน้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพฟัน และความดันโลหิตของวัยรุ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 5) แบบวัดสุขภาพจิต TMHQ ผลการศึกษาจากการวิเคราะหความสัมพันธ์โดยสหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการความเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การเจริญเติบโต (ภาวะทุพโภขนาการ) และความดันโลหิตสูงในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) แต่พบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-2.09,p<0.01) สรุปได้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพครอบครัวมีความสัมพันธฺ์กับสุขภาพจิตของวัยรุ่น แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ชัดเจน
click here catch a cheater what is infidelity
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ครอบครัว, สุขภาพวัยรุ่น, วัยรุ่น, แบบวัดสุขภาพจิต, พฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 0000108

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ