เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์, ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการสายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์, ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการสายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์, ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการสายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน, พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

เอกสารการวิจัยเรื่อง อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์:ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการสายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน, พ.ศ. 2538

Abstract
การศึกษาเรื่อง “อัตมโนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์:ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการ สายนี้ปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้ใช้บริการรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหว่างอัตมโนทัศน์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมีขอบเขนการวิจัย คือ ศึกษาอัตมโนทัศน์ของผู้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หลังการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์แล้วประมาณ 1 เดือน และเป็นการศึกษาผู้ใช้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในโครงการสายนี้ปลอดบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Quota Slampling) โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อของผู้ใช้บริการ เพื่อความทั่วถึงของกลุ่มประชากร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์จะได้แก่ ตัวผู้ใช้บริการรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อตนเอง จำนวน 40 ราย ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการสูบบุหรี่จากการอยากรู้ อยากลองทำร้อยละ 27.5 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มองไปในแง่ดี ร้อยละ 55 ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ใช้บริการ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 30 อุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ คือ อาการขาดบุหรี่ ร้อยละ 75 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกสูบบุหรี่คือ ความเป็นห่วงสุขภาพของตนเองร้อยละ 65 อัตมโนทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการได้รับคำปรึกษา มีอัตมโนทัศน์ที่หลากหลายเป็นไปในทางบวก เช่น การสูบบุหรี่ไม่ใช่การผ่อนคลายอารมณ์ทางที่ดี และในทางลบ เช่น การสูบบุหรี่มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่จากการได้รับคำปรึกษาแล้วพบว่า ผู้รับคำปรึกษาได้รับแรงสนับสนุนในด้านอารมณ์ การให้กำลังใจ ความสนใจในการเลิกสูบบุหรี่ และในด้านข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกับการเลิกสูบบุหรี่ วิธีการเลิกสูบแนวทางการปฏิบัติตนในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้อง ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ต่อการสูบและเลิกสูบ มีอัตมโนทัศน์เป็นไปในทางบวก และมีผลให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูบบุหรี่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 71.5 ประกอบด้วย ลดปริมาณการสูบบุหรี่ ร้อยละ 57.5 และเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 20 นอกนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 22.5 การทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยการหาความสัมพันธ์ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ที่เหมาะสม และการรับรู้ปัจจัยทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตมโนทัศน์ทางบวกของกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการได้รับคำปรึกษา ได้แก่ - แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ อัตมโนทัศน์ทางบวก เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ คือ เป็นห่วงสุขภาพตนเอง ร้อยละ 93.5 - การได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง อัตมโนทัศน์ทางบวก เช่นการเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินความสามารถร้อยละ 90.3 - การรับรู้ปัจจัยทางสังคม อัตมโนทัศน์ทางบวก เช่น การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่สังคมรังเกียจ ร้อยละ 87.1 ในส่วนของผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ควรมีการให้บุคคลในครอบครัว ผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ได้ทราบถึงความสำคัญ และตระหนักถึงบทบาทที่พึงมีต่อผู้สูบบุหรี่ ในการให้กำลังใจและควรมีการรณรงค์ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่แก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ในสังคมได้ ในส่วนของผู้ให้คำปรึกษาควรสร้างความเข้าใจในกลวิธีระดับการรับรู้และระดับพฤติกรรมให้เกิดผลสูงสุด โดยการแนะนำหรือสร้างทักษะเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการให้คำปรึกษานั้น สิ่งสำคัญคือ ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเลิกสูบบุหรี่ และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้างแรงจูงให้ตนเองอยู่เสมอในทุกวัน ในขณะที่เลิกสูบบุหรี่หากเกิดความเครียด วิตกกังวล มีความอ่อนแอทางจิตใจ การเพิ่มพลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการบริหารจิต ทำสมาธิ ช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง ให้มีสติ มีจิตใจมั่นคง และมีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: บุหรี่, ยาเสพติด, drug

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372380000049

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย