เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ, ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลเลิศสิน

 

ผู้วิจัย/Authors: วราภรณ์ แสงวัชร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ, ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลเลิศสิน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของภูมิหลังทางครอบครัวกับสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2532

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเลิศสิน จำนวน 120 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. สถานภาพทั่วไปของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 มีสถานภาพสมรสคู่คิดเป็นร้อยละ 64.2 การศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีรายได้อยู่ระหว่าง 1,001-2,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ผู้สูงอายุมีรายได้ประจำคิดเป็นร้อยละ 93 ซึ่งในจำนวนนี้มีรายได้ที่ได้รับประจำจากบุตรและญาติ คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 65.2 หากไม่เพียงพอก็สามารถขอจากลูกหลานเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 70 ความต้องการในปัจจุบันผู้สูงอายุต้องการการเลี้ยงดูจากบุตรคิดเป็นร้อยละ 44.2 ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 61.7 และร้อยละ 57.5 จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านมากกว่า 1 ประเภทขึ้นไป โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 40 ช่วยทำงานบ้านและเฝ้าบ้าน 2. ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในระดับดี คือ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 52.28 และแต่ละด้านของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวก็พบว่า 2.1 ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์ในระดับดี คือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 33.06 2.2 ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารในระดับดี คือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.68 2.3 ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนด้านสิ่งของในระดับดี คือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 11.54 3. สุขภาพจิตของผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 112.52 แต่หากพิจารณารายด้านของสุขภาพจิตก็พบว่า 3.1 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น 24.25 3.2 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงอยู่ในระดับดี คิดเป็น 26.35 3.3 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันอยู่ในระดับดี คิดเป็น 22.38 3.4 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 15.27 3.5 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพได้ดีกับผู้อื่นอยู่ในระดับดี คิดเป็น 24.26 4. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในแต่ละด้านของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ก็พบว่า 4.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.2 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.3 การสนับสนุนด้านสิ่งของมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: family, geriatrics, psychiatry, social, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

Code: 372370000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย