เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษากระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: มรรยาท เจริญสุขโสภณ, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษากระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการสร้างสัมพันธภาพต่อระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะและศึกษาตัวทำนายระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โดยมีระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ การรับรู้ต่อการสูญเสียและระดับการศึกษา เป็นตัวร่วมทำนาย วิธีดำเนินการวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะภายนอก แบ่งตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะเป็นระบบ ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบอวัยวะสืบพันธ์ และระบบการมองเห็นซึ่งหมายถึงการสูญเสียดวงตา จำนวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้ผ่านกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ จำนวน 50 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ จำนวน 50 คน และกลุ่มประกอบด้วยเพศชายและหญิงที่มีระดับอายุต่างกัน คืออยู่ระหว่าง 20-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มอายุ 20-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-60 ปี ผู้ป่วยมีระยะเวลาของการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 6 สัปดาห์ และทุกคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานถึง 6 สัปดาห์ มีประสบการณ์ต่อการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งแรก สถานภาพของตนเองต่อครอบครัวได้แบ่งเป็นกลุ่มหาเลี้ยงครอบครัวและไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัวเครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถามที่ใช้การสัมภาษณ์ วัดระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองสำหรับกระบวนการสร้างสัมพันธภาพใช้วิธีการสังเกต และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพนาน 6 สัปดาห์ รวมระยะเวลาเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 7 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของกลุ่มตัวทำนาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการสร้างสัมพันธภาพมีผลต่อความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ภายหลังจากการสิ้นสุดการได้รับกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ โดยมีผลทำให้ผู้ป่วยมีความหวังและการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลและความซึมเศร้าลดลง 2. ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ส่วนความวิตกกังวลและความซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับการดูแลตนเอง นอกจากนั้นพบว่า ความหวังมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวล และความซึมเศร้า แต่ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความซึมเศร้า 3. ก่อนกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ความซึมเศร้าสามารถทำนายระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลควรฝึกฝนทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวังในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปโดยสามารถดูแลตนเองได้มากขึ้น และผู้ผลิตพยาบาลควรได้ฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในด้านนี้เช่นเดียวกัน ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะมีการศึกษาวิจัยเช่นนี้ในผู้ป่วยกลุ่มอื่น เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย
click here catch a cheater what is infidelity
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
free indian sex stories site interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: การสร้างสัมพันธภาพ, anxiety, depress, depression, depressive, psychiatry, stress, เครียด, เศร้า, โรคซึมเศร้า, คนพิการ, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ผู้พิการ, ภาวะซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372370000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย