เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: พูนพร ศรีสะอาด

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาทั้งสองชั้นปี ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความวิตกกังวลของนักศึกษาทั้งสองชั้นปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิในนักศึกษาทั้งสองชั้นปี ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 ทุกคน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 102 คน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 98 คน เป็นนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ได้แก่ด้านการเรียน ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านครอบครัว ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยทุก ๆด้านดังกล่าวมาแล้วของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยด้านสังคม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ได้ผลดังนี้ 2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ มีผลเชิงนิเสธกับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 2.2 ปัจจัยอื่น ๆ พบว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ติดสินใจเลือกเรียนพยาบาลที่แตกต่างกัน และค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่นักศึกษาได้รับแตกต่างกัน มีผลแตกต่างกันต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลแตกต่างกันต่อความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. เปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 พบว่านักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 มีระดับความวิตกกังวลสูงกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4 .เปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 พบว่า มีความแตกต่างของการสนับสนุนทางสังคม ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับการสนับสนุนทางสังคม มากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย อย่างไม่มีค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ 5. เปรียบเทียบความแตกต่างของการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากกลุ่มปฐมภูมิ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 อย่างไม่มีค่านัยสำคัญทางสถิติ และการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากกลุ่มทุติยภูมิ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 อย่างไม่มีค่านัยสำคัญทางสถิติ หรือมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย อย่างไม่มีค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ ส่วนการเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมระหว่างปฐมภูมิกับกลุ่มทุติยภูมิในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 พบว่า นักศึกษาพยาบาลทั้งสองชั้นปีได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มปฐมภูมิมากกว่าทุติยภูมิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุ เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนพยาบาล ภูมิลำเนา สมาชิกครอบครัว รายได้ต่อเดือนของบิดามารดา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ของนักศึกษาพยาบาลกับการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่4 ได้ผลดังนี้คือ 6.1 กลุ่มปฐมภูมิ พบว่า ลักษณะของครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลแตกต่างกันต่อการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มปฐมภูมิอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และพบว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันที่นักศึกษาได้รับมีผลแตกต่างกันต่อการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 6.2 กลุ่มทุติยภูมิ พบว่า ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันมีผลแตกต่างกันต่อการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มทุติยภูมิอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 พบว่า ความแตกต่างกันของปัจจัยอื่น ๆ มีผลไม่แตกต่างกันต่อการสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่มีค่านัยสำคัญทางสถิติ 7. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความวิตกกังวลของนักศึกษาทั้งสองชั้นปี พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงนิมานในระดับต่ำกับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงนิมานในระดับปานกลางกับความวิตกกังวล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 8. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษา เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนพยาบาลการสนับสนุนทางสังคม ลักษณะของครอบครัว รายได้ต่อเดือนของครอบครัว อายุ สามารถอธิบายการผันแปรของคะแนนความวิตกกังวลได้ร้อยละ 25.5 และมีความสัมพันธ์กับคะแนนวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 9. การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะครอบครัว อายุ เหตุผลที่สำคัญที่ตัดสินใจเลือกเรียนพยาบาล ภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่นักศึกษาได้รับ รายได้ต่อเดือนของบิดามารดาสามารถอธิบายการผันแปรของคะแนนความวิตกกังวล ได้ร้อยละ 34.1 และมีความสัมพันธ์กับคะแนนความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
why men have affairs redirect redirect
spy phone free download android spy apps free texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend

Keywords: การสนับสนุนทางสังคม, anxiety, nurse, psychiatry, social, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, พยาบาล, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372340000036

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย