เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก, ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้วิจัย/Authors: ณัฐวดี ณ มโนรม

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก, ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก, ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่อง” ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็ก (Conduct Disorder):ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช” การศึกษาได้วิเคราะห์ประวัติที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเกิดรวมถึงทัศนคติของพ่อแม่และสมาชิกในบ้านที่มีต่อเด็ก บทบาทของพ่อแม่ที่มีต่อเด็ก และประสบการณ์ในชีวิตของพ่อแม่ที่ผ่านในอดีต การศึกษาอย่างมีขั้นตอน และมีความต่อเนื่องกันตามลำดับอายุของเด็ก ได้นำปัจจัยทางด้านร่างกาย, ทางด้านโรงเรียน , ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาประกอบด้วย แต่การศึกษาได้มุ่งทางด้านครอบครัวเป็นหลัก สำคัญ จึงได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องนี้ เพราะมีความเห็นว่าครอบครัวเป็นสังคมที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด และมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็กได้อย่างมาก จึงศึกษาปัจจัยทางด้านครอบครัวอย่างเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เก็บจากการวิจัยภาคสนามเป็นเวลา 1 ปี ที่หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 15 ราย โดยศึกษาแบบกรณีศึกษา และศึกษาแบบเจาะลึก 3 ราย เนื่องจากเด็กทั้ง 3 รายนี้ อยู่ในครอบครัวขยายที่อยู่ภายใต้ภาวะเงื่อนไขทางสังคม และสิ่งแวดล้มที่คล้ายคลึงกันมาก วิธีการที่ใช้ในการศึกษา คือ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึกและเยี่ยมบ้าน รวบรวมข้อมูลด้วยการจดบันทึกอย่างละเอียด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็นเหตุสำคัญทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมแปรปรวนมี 4 ประการ คือ ประการแรกโครงสร้างครอบครัวในลักษณะครอบครัวขยาย จะมีผลทำให้เกิดพฤติกรรมแปรปรวนมากขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเหล่านี้มีลักษณะของความขัดแย้งกันสูง ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ผู้ใหญ่มีความก้าวร้าวซึ่งกันและกันเด็กจะได้รับการถ่ายทอดและเลียนแบบพฤติกรรมแปรปรวนจากคนในครอบครัว ครอบครัวที่พบนี้จะขาดความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวขยายที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมแปรปรวนขึ้น ขาดระเบียบวินัยภายบ้านอย่างมาก เด็กจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสิทธิของแต่ละบุคคล รวมทั้งกฎระเบียบด้วย ประการที่สอง ทัศนคติการเลี้ยงดูของพ่อ แม่ และสมาชิกภายในครอบครัว ที่มีความแตกต่างกัน มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมแปรปรวน จากกการศึกษาพบทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูแบบไม่สม่ำเสมอและไม่คงที่ได้สูงในทุกครอบครัว พ่อและแม่ใช้วิธีการนี้เป็นจำนวนเท่ากัน การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่พบไล่เลี่ยลงมาคือ การปล่อยปละละเลย การตามใจมาก และการลงโทษอย่างมากหรือรุนแรงตามลำดับ ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูตามลักษณะทั้งหมดนี้พบได้ในทุกครอบครัว จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทัศนคติเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเกิดพฤติกรรมแปรปรวน ประการที่สาม บทบาทของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวมีอิทธิพลสูง ทำให้บทบาทของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กน้อยลง เนื่องจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ดังนั้นจึงทำให้บทบาทการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าพ่อก็ยังมีบทบาทในการเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการลงโทษเด็กเหมือนเดิม ประการสุดท้าย ลักษณะของพฤติกรรมแปรปรวนที่ศึกษามี 4 ลักษณะ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวขโมย พูดปดและหนีโรงเรียน เด็กแต่ละรายจะมีอาการร่วมกันอย่างน้อย 3 อย่างพบว่าอาการเหล่านี้เป็นมาเรื้อรังตั้งแต่ 1-8 ปี กว่าที่พ่อแม่จะพารับการตรวจและรักษา การรักษาในเด็กที่มีพฤติกรรมแปรปรวน จะเน้นในเรื่องของการจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในเรื่องของวิธีการอบรมสั่งสอนเด็ก โดยมุ่งที่การให้รางวัลหรือกระตุ้นให้ทำดี ให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยมากกว่าการลงโทษอย่างรุนแรง และการฝึกให้เด็กรู้จักการแก้ไขปัญหาและหาทางออกของความคับข้องใจในทางที่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุด คือ การเพิ่มความเข้มแข็ง ความรัก ความเข้าใจของสมาชิกภายในครอบครัวต่อกันให้มีความสัมพันธ์ต่อกันดี มีวิธีการสื่อความหมายต่อกันอย่างชัดเจน มีการยอมรับในทางดีซึ่งกันและกัน มีการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดที่เหมาะที่ควร การที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อกัน มีคุณธรรมประจำใจ และมีระเบียบวินัยของครอบครัว จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดพฤติกรรมแปรปรวนในเด็กได้อย่างดีที่สุด
website link wife cheaters
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: child, child psychiatry, family, psychiatry เด็ก, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372340000035

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย