เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรีดิ์หทัย แก้วมณีรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสราญรมย์, พ.ศ.2534

รายละเอียด / Details:

การศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช เพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางในการปฏิบัติงานกับครอบครัว และผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างเหมาะสมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเมื่ออยู่ในครอบครัว ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและใกล้ชิดผู้ป่วย และพาผู้ป่วยจิตเวชเก่ามารับการบำบัดรักษาโรคที่โรงพยาบาล สวนสราญรมย์ การเก็บข้อมูลใช้เวลา 1 เดือน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่าร้อยละ (PERCENTAGE) ค่าเฉลี่ย (MEAN), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( STANDARD DIVIATION), ค่าสถิติไคสแควร์ (CHI SQUARE) , ค่าความแปรปรวน (ANALYSIS OF VARIANCE), และค่า MEAN COMPARISION และวัดค่าความเชื่อมั่น (RELIABILITY) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธี COEFFICIENT OF ALPHA ซึ่งอยู่ในระดับ 0.8192 ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช มีจำนวนทั้งหมด 150 คน เป็นเพศชายร้อยละ 43.34 และเพศหญิงร้อยละ 56.66 โดยอยู่ในช่วงอายุ 31-50 ปีมากที่สุดคือร้อยละ 23.34 เท่ากันเมื่อจำแนกตามเพศและอายุพบว่า เพศหญิงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากกว่าเพศชายร้อยละ 15.84 โดยอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และพบว่าส่วนใหญ่สมาชิกผู้ดูแลผู้ป่วยมีอายุมากกว่าผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 58.00 และมีสถานภาพการสมรสแล้วยังอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 88.00 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 61.34 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.07 และมีฐานะทางการเงินของครอบครัวอยู่ในระดับพอกินพอใช้ร้อยละ 34.67 นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-6 คน ร้อยละ 48.37 และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้อยู่ในกลุ่ม 1-3 คน ร้อยละ 65.33 มีสัมพันธภาพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 51.00 และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดามารดาของผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 30.00 แต่พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพี่น้องร้อยละ 58.67 ผลการวิเคราะห์จากสมมุติฐาน 4 ข้อ คือ 1. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากผลการศึกษาพบว่าบุตรเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.00 รองลงมาเป็นญาติสนิท และพี่น้อง ส่วนวิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชดีที่สุด คือ การให้กำลังใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.14 รองลงมาเป็นการช่วยเหลือ การรับประทานอาหารร่วมกัน และการแก้ไขปัญหา และพบว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มที่มีการดูแลไม่ดีนั้นไม่พบความแตกต่างในกลุ่มนี้สรุปว่าบทบาทของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภูมิหลังและสถานภาพในครอบครัวต่างกันจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภูมิหลังและสถานภาพในครอบครัวต่างกัน จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือ พบว่าในกลุ่มที่มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชดี อาชีพรับจ้างทั่วไปให้การดูแลได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.0 ฐานะทางการเงินที่ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด คือ ระดับพอกินพอใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.2 จำนวนสมาชิกที่มีรายได้ในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด จำนวน 1-3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ85.2 และระดับการศึกษาที่ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด คือ ระดับอาชีวศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.0 ส่วนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มที่มีการดูแลไม่ดี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 3. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต่างกัน จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชที่ดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ดี ร้อยละ 40.00 และพบว่าสัมพันธภาพที่ไม่ดีของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ดี ร้อยละ 32.67 สรุปว่าสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต่างกัน จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาโรคทางจิตเวชของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต่างกัน จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคทางจิตเวชที่ดีของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ดี ร้อยละ 30.00 และพบว่าการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคทางจิตเวชที่ไม่ดีร้อยละ 25.33 สรุปว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคทางจิตเวชของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต่างกัน จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะ นักสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ควรให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยการจัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร จัดทำกลุ่มระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการติดตามและประเมินผล เมื่อผู้ป่วยจิตเวชกลับไปอยู่บ้าน สำหรับเป็นแนวทางในการจัดบริการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วยจิตเวชอย่างเหมาะสม
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
how to cheat on wife go why wife cheated
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
cheaters faithwalker.org all women cheat
horny sex stories read reading sex stories
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: family, psychiatry, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372340000034

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย