เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: บุศรา เอี้ยวสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2545 หน้า 209-222

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงบค์เพื่อศึกษาอุบัติการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุภายหลังเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ 2542 จำนวน 254 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดและยึดหลักการพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการตรวจสอบจากเวชระเบียนผู้ป่วยตามแบบบันทึกข้อมูล 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมิน Delirium Rating Scale ฉบับภาษาไทย แบบบันทึกผลทางห้องปฏิบัติการและแบบบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณื สังเกต บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน ร้อยละ 6.3 และเริ่มต้นเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในวันที่ 2-6 ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ปัจจัยที่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันกับไม่เกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน(ภายหลังเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ อัตราการตาย และกลุ่มของยาที่ผู้ป่วยได้รับ ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลและจำนวนยารที่ผู้ป่วยได้รับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยง และจัดการกับภาวะสับสนเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
wife cheaters go open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
women who cheated read looking for affair
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters link all women cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: ผู้สูงอาย, ภาวะสบสนเฉียบพลัน, สับสน ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล, confuse state, acute confusion

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 0000106

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ