เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: อำไรรัตน์ อักษรพรหม

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา , พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการจะอยู่ร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข มนุษย์จึงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลายลักษณะจากบุคคลที่เป็นสังคมแวดล้อมการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะอาศัยพึ่งพากัน หรือเรียกว่า “การเกื้อกูลทางสังคม” เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ดังนั้น การช่วยเหลือกันจึงเป็นค่านิยมของชาวไทย แต่เมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทำให้คนในครอบครัวต้องแยกออกจากกันไปต่างคนต่างทำมาหากิน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูลูกตัวเอง คนในชุมชนเดียวกันต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจช่วยเหลือกันทำให้ต้องเผชิญปัญหาชีวิตโดยลำพัง ซึ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิตได้ รวมทั้งมีส่วนทำให้เกิดการเจ็บป่วยโรคประสาทขึ้น องค์การอนามัยโลกได้ทำการสำรวจพบว่า ร้อยละ 80 ของประชากรโลกจะมีอาการของโรคประสาท ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่ไม่ร้ายแรง ผู้ป่วยจะสามารถทำงานได้ตามปกติใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวและสังคมได้ มักพบในคนอายุที่อยู่ในวัยแรงงานซึ่งยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หากบุคคลที่เป็นสังคมแวดล้อมผู้ป่วยที่เรียกว่า “ เครือข่ายทางสังคม” ให้การเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ ข้อมูลวารสาร วัตถุและบริการจะช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีขึ้น เปรียบเสมือนการบำบัดรักษาผู้ป่วยและฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ป่วยด้วยวิธีการจิตบำบัด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักการของงานสุขภาพจิตมูลฐาน ที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพึ่งพาตนเองในการป้องกันบำบัดรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาเรื่อง ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมผู้ป่วยโรคประสาทโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท และความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมเพิ่มเติม ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ป่วยในการเสริมสร้างการเกื้อกูลทางสังคมในครอบครัวและสังคม และบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชเกี่ยวกับการเสริมสร้างการเกื้อกูลทางสังคมในครอบครัวและสังคมเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้ป่วยต่อไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ผู้ศึกษาสร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นใช้สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคประสาททุกรายที่มาใช้บริการกลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นครั้งแรก โดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้วยตนเอง แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคประสาท หมวดที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการได้รับการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาท หมวดที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคประสาท ในการหาแนวทางจัดหาการเกื้อกูลทางสังคมมาสนองตอบความต้องการต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละประกอบการพรรณนาตาราง ผลการศึกษาผู้ป่วยจำนวน 200 ราย เป็นหญิงร้อยละ 68.00 ชาย ร้อยละ 32.00 ส่วนใหญ่อายุระหว่างต่ำกว่า 30-41 ปี มีถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาภาคบังคับอาชีพรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรสเป็นคู่ โดยเฉลี่ยแล้วมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยเป็น Anxiety,Obsessive compulsive และ Depression ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในเครือข่ายทางสังคมเป็นทั้งบุคคลในครอบครัวและนอกครอบครัว มีจำนวนร้อยละ 3.00 ที่ไม่มีสมาชิกเครือข่ายทางสังคมเป็นบุคคลในครอบครัว และร้อยละ 1.00 ที่ไม่มีเครือข่ายทางสังคมในการให้การเกื้อกูลทางสังคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีขนาดเครือข่ายทางสังคม จำนวนสมาชิก 5-7 คน โดยเฉลี่ยขนาดสมาชิก 6 คน ความถี่ในการได้รับการเกื้อกูลทางสังคมโดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ต่อวันจากบุคคลในครอบครัวและอีก 3 ครั้งต่อวันจากบุคคลนอกครอบครัว รวม 6 ครั้งต่อวัน บุคคลที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายทางสังคมส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ผู้เป็นบุตรและคู่สมรสเป็นส่วนใหญ่ ในขณะตอบว่ามีเพื่อนสนิทให้การเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้ป่วยมากกว่าผู้เป็นบิดา ผู้ป่วยได้รับการเกื้อกูลทางสังคมทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ ความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การส่งเสริมให้รู้คุณค่าแห่งตน โอกาสได้โอบอุ้มเลี้ยงดูผู้น้อยความเป็นมิตรที่ดี คำแนะนำชี้แจง การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านวัตถุและการอำนวยการ โดยส่วนที่ได้รับจากบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 70.90 มีผู้ป่วยที่ได้รับปริมาณน้อยมากกว่าผู้ที่ได้รับปริมาณมาก และส่วนที่ได้รับจากบุคคลนอกครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 50.80 มีผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับปริมาณน้อย โอกาสได้โอบอุ้มเลี้ยงดูผู้น้อยเป็นประเภทที่ผู้ป่วยได้รับมากที่สุดจากบุคคลทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว น้อยที่สุดเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ป่วยเพศหญิงจะได้รับการเกื้อกูลทางสังคมจากบุคคลนอกครอบครัวมากกว่าในครอบครัวในทางกลับกันผู้ป่วยเพศชายจะได้รับจากบุคคลในครอบครัวมากกว่านอกครอบครัว ผู้ป่วยอายุน้อยกว่าจะได้รับมากกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเขตเมืองจะได้รับมากกว่าผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเขตชนบท ผู้ป่วยที่เป็นหม้ายและหย่าจะได้รับการเกื้อกูลทางสังคมมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ป่วยโสด และผู้ป่วยมีคู่สมรสได้รับน้อยที่สุด ผู้ป่วยที่มาจากครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวทุกขนาดได้รับการเกื้อกูลทางสังคมมากใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่มีขนาดเครือข่ายทางสังคมสมาชิกทุกขนาดได้รับการเกื้อกูลทางสังคมมากใกล้เคียงกับผู้ป่วย Depression ได้รับการเกื้อกูลทางสังคมมากกว่าผู้ป่วย Anxiety ส่วนผู้ป่วย Obsessive-Compulsive มีจำนวนน้อยจนไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ ในส่วนของความต้องการการเกื้อกูลทางสังคม ผู้ป่วยมีความต้องการการเกื้อกูลทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 18.80 จากบุคคลในครอบครัว และร้อยละ 7.70 จากบุคคลนอกครอบครัว การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นประเภทที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุด รองลงมาเป็นคำปรึกษาแนะนำ และความเป็นมิตรที่ดี จากทั้งบุคคลในครอบครัวและนอกครอบครัว ผู้ป่วยเพศชายมีความต้องการมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยอายุน้อยกว่ามีความต้องการจากบุคคลในครอบครัวมากกว่าผู้ป่วยอายุมากกว่า ในขณะที่ผู้ป่วยอายุมากกว่ามีความต้องการจากบุคคลนอกครอบครัวมากกว่า ผู้ป่วยโสดมีความต้องการจากบุคคลในครอบครัวมากกว่าผู้ป่วยที่มีคู่สมรสและผู้ป่วย Anxiety ต้องการการเกื้อกูลทางสังคมมากกว่าผู้ป่วยโรคประสาทประเภทอื่น ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า สมาชิกในครอบครัวควรปรึกษาหารือกันเมื่อครอบครัวประสบปัญหาและคิดเห็นว่า สมาชิกในสังคมควรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด นอกจากนี้ยังคิดเห็นว่า นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชควรมีบทบาทในการเสริมสร้างการเกื้อกูลทางสังคมภายในครอบครัวและในสังคม โดยการแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนมากที่สุด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะให้บุคคลที่เป็นสังคมแวดล้อมผู้ป่วยให้การเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้ป่วยด้วยความเข้าใจและนับถือผู้ป่วย ซึ่งควรจะเกื้อกูลผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยต้องการมาสนองตอบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และไม่เกินขีดความสามารถที่ผู้นั้นจะเกื้อกูลผู้ป่วยได้นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชควรจะส่งเสริมสร้างการเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้ป่วยด้วยการซ่อมแซมเครือข่ายทางสังคมของผู้ป่วยให้มีศักยภาพขึ้น ทำการเฝ้าระวังครอบครัวให้สามารถดำรงสภาพการเกื้อกูลทางสังคมที่พอเหมาะไว้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตเวช และใช้เป็นทรัพยากรในการบำบัดรักษาทางจิตเวช ยิ่งไปกว่านั้นนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชจะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนฟื้นฟู การเกื้อกูลทางสังคมให้มีเพิ่มเติม รวมทั้งควรจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายทางสังคมให้บุคคลในครอบครัว และสังคมเกื้อกูลกันมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
website link wife cheaters
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: neurosis, neurotic, psychiatry, social, โรคประสาท, , จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 372340000033

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย