เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิจัยสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา

 

ผู้วิจัย/Authors: มนตรี นามมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า 163-165

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงสภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของชาวเขาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 อันจะนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชาวเขาในพื้นที่เขตการสาธารณสุขเขต 10 ผลการศึกษาการวิจัยสำรวจสุขภาพจิตชาวเขา เป็นการสำรวจประชากรชาวเขา จำนวน 6 เผ่าหลักที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คือ แม้ว(ม้ง), เย้า (เมี่ยน), กระเหรี่ยง (ปกากอยะ), อีก้อ (อาข่า), มูเซอ (ลาหู่) และลีซอ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขตการสาธารณสุขเขต 10คิดเป็นร้อยละ 72 ของจำนวนชาวเขาทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่การตั้งถิ่นฐานของแต่ละเผ่าจะเลือกภูมิประเทศที่ตรงกับความเชื่อ ความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่า เช่น กระเหรี่ยง (ปกากอยะ) จะตั้งถิ่นฐานตามที่ราบลุ่มเชิงเขาใกล้ต้นน้ำหรือแหล่งน้ำส่วน แม้ว(ม้ง) และ เย้า (เมี่ยน) จะเลือกตั้งถิ่นฐานในภูมิประเทศที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมกกว่า 1,500 ฟุต เป็นต้น ดังนั้นชาวเขาเผ่าหลักทั้ง 6 เผ่า จึงไม่มีความแตกต่างกันตามพื้นที่ ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือหรือภาคกลางของประเทศไทย ดังนั้น ตัวอย่างของประชากรชาวเขาที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถถือเป็นตัวแทนของประชากรชาวเขาของประเทศไทยได้ ในประเด็นของการสำรวจวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 1. ความหมายของสุขภาพจิต ชาวเขาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า "สุขภาพจิต" มักตอบคำถามว่า ไม่รู้ ไม่เข้าใจ มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถตอบได้ว่า สุขภาพจิต หมายถึงจิตใจดี มีความสุข หรือ "อยู่ม่วน" (เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สุขสบาย) 2. ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี,คนดี และคนเก่ง -ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีคือ คนมีที่ดินทำกิน มีเงินขายผลผลิตได้คราวละมากๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น พูดจาดีไม่ให้ร้ายใคร ทำมาหากินเก่ง ไม่ทุข์ไม่เจ็บป่วย ครอบครัวมีความสุขไม่ทะเลาะกันอยากทำอะไรก็ทำ อยากไปไหนก็ไป และมีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือในเมืองได้ - ลักษณะของคนดี คือ คนขยันทำกิน สามารถเลี้ยงครอบครัว ช่วยเหลือผู้อื่น พูดจาดี ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายคนอื่น ไม่ทำผิดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด - ลักษณะของคนเก่ง คือ หาเงินได้มาก เรียนหนังสือสูงสืบทอดพิธีกรรมของเผ่าได้ มีคนเคารพนับถือ เป็นผู้ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ทำงานได้หลายอย่าง เป็นหมอก็ได้ หรือปีนต้นไม้ได้สูงกว่าใครๆ 3. ความสุข และปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความสุขในความหมายของชาวเขาคือ การมีกิน มีที่ดินทำกิน ไม่เจ็บป่วยร่าเริงหัวเราะได้ ปัจจัยที่ทำให้มีความสุขได้ คือ มีที่ดินทำกินมากๆ มีผลผลิตต่อปีสูง ขายได้เงินมากๆ ครอบครัวรักใคร่กันดีมีความสามารถส่งลูกไปเรียนได้สูงๆ 4. วิธีแก้ไขปัญหา หรือวิธีการผ่อนคลายความทุกข์ การแก้ไขด้วยตนเอง ชาวเขาจะสามารถจัดการกับปัญหาของตนโดยการปรึกษากันในครอบครัวพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ในกรณีที่เป็นปัญหาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็จะพี่งสถานีอนามัยในหมู่บ้านซื้อยาในตลาดหาสมุนไพร ไหว้ผี หรือปัญหาที่ทำกินก็จะจับกลุ่มคุยกันตามป๊อก (ละแวกบ้าน) ของตน ในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยากซับซ้อน ชาวเขาจะพึ่งพาผู้นำหรือผู้อาวุโสของหมู่บ้าน การไหว้ผีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการจัดพิธีกรรมสำหรับปัญหาที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติโดยผู้นำทางศาสนา คือ จะใช้หลายวิธีการร่วมกันตามความยุ่งยากของปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับการเจ็บป่วยทางจิต ชาวเขาส่วนใหญ่จะสามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาได้ตามปรำฎการณ์จริง เช่น คนบ้านนั้นฆ่าตัวตาย เพราะผิดหวังเรื่องความรัก คนฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคเอดส์ หรือคนสติไม่ดีเพราะครอบครัวไม่รักกันชอบทะเลาะกัน เป็นต้น
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
abortion personal stories site suction abortion
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิต, ชาวไทยภูเขา, สุขภาพจิตชาวเขา, mental health, North

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 10 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000104

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต