เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด บุคลิกภาพที่เข้มแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจมาศ ติฐานะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด บุคลิกภาพที่เข้มแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 239 คน ซึ่งปฏิบัติงานมาประมาณ 10 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ ไคสแควร์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัว อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก โดยบุคลิกภาพที่เข้มแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวและสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <0.0001 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรจัดปฐมนิเทศในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่น เรื่องการปฏิบัติงานอย่างไรให้ไม่เครียด การปฏิบัติธรรมด้วยการทำงาน การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น รวมทั้งควรจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายในทุกช่วงเวลา และแผนกการพยาบาลควรจัดการอบรมและฝึกทักษะการเผชิญสถานการณ์สมมติ เกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยหนักและวิกฤต การพยาบาลที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะหรือใช้เครื่องมือพิเศษ และการพยาบาลที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและรีบด่วน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเครียดเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters click here read
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: nurse, personality, psychiatry, stress, เครียด, , ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, , บุคลิกภาพ, พยาบาล, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371410000023

ISSN/ISBN: 974-589-653-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย