เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ภมริน เชาวนจินดา

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า 166

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาว่าลักษณะทางพุทธศาสนาร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม จิตลักษณะและลักษณะทางชีวสังคมของผู้สูงอายุจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านใดของผู้สูงอายุบ้าง และยังศึกษาว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพสูงเกี่ยวข้องกับการมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมสูง หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 247 คน มีอายุระหว่าง 61-76 ปี อายุเฉลี่ย 65 ปี เกษียณอายุราชการแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมของผู้สูงอายุ พบลการวิจัยที่สำคัญ 4 ประการคือ 1. ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติทางพุทธศาสนามากมีคุณภาพชีวิต 3 ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านสังคมสูงกว่าผู้ที่ปฏิบัติทางพุทธศาสนาน้อย ซึ่งพบในผู้สูงอายุทั้งหมด ส่วนผู้ตอบที่อยู่ในกรุงเทพมหานครพบว่า ถ้ามีความเชื่อทางพุทธศาสนาในปริมาณสูงจะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสูงด้วย 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากมีคุณภาพชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพและด้านสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้รรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนน้อย โดยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวพบชัดเจนในกลุ่มผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพพบชัดเจนในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำและผู้ที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก มีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและด้านสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวน้อย 3. ในกลุ่มผู้สูงอายุโดยรวมพบว่าการปฏิบัติทางพุทธศาสนาร่วมกับจิตลักษณะ 2 ด้าน คือ สุขภาพจิตกับความเชื่ออำนาจในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม 2 ด้าน คือ ด้านครอบครัวและด้านเพื่อน สามารถทำนายปริมาณความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้านสังคมได้ 40.3% และพบผลเช่นเดียวกันนี้ในผู้ตอบที่มีรายได้ต่ำ โดยทำนายได้ 51.9% ส่วนผู้ตอบที่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส/บุตร พบว่าการปฏิบัติทางพุทธศาสนากับความเชื่ออำนาจในตนร่วมกันทำนายปริมาณความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้านสังคมได้สูงถึง 66.3% 4. ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตด้านใดด้านหนึ่งใน 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจสูงเพียงด้านเดียว ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมสูงได้ พบผลนี้ในกลุ่มผู้ตอบโดยรวม
why men have affairs redirect married men who cheat with men
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ผู้สุงอายุ, คุณภาพชีวิต, ศาสนาพุทธ, พุทธ, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000103

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต