เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์แรม กิจเหมาะ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

ความเครียดเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชน นักศึกษาพยาบาล ก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเผชิญกับความเครียดได้มาก เนื่องจากสภาพของวิชาชีพ การเรียนการสอนทางการพยาบาล และสภาวะของการปรับตัวตามพัฒนาการของวัย ด้วยเหตุนี้จึงควรให้ความสำคัญในการที่จะสามารถลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไป ผู้วิจัยจึงได้นำเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ต่อความเครียดในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2539 ทำการคัดเลือกนึกศึกษาที่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง โดยใช้แบบทดสอบความเครียดของดูแกน (Dougan’s stress questionnaire) ให้นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ เป็นกลุ่มทดลองและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทเป็นกลุ่มควบคุม จำนวนกลุ่มละ 17 คน นักศึกษากลุ่มทดลองจะได้รับการสอนและให้ฝึกปฏิบัติผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นเวลา 15 ครั้ง ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่ได้มีการจัดกระทำใดๆ การดำเนินการวิจัยในเดือนสิงหาคม 2539 ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลองคะแนนความเครียดลดลงกว่าก่อนการทดลองทั้งในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองคะแนนความเครียดในกลุ่มทดลองลดลงมากกว่าในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) และพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา สรุปได้ว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสามารถลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลได้ นักศึกษามีอาการต่างๆ ของความเครียดลดลง เช่น อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจในการได้ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จึงเสนอแนะว่าควรมีการนำวิธีการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อมาใช้ในการลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
click here cheat on husband what is infidelity
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
cheaters women who love to cheat all women cheat
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: nurse, psychiatric nursing, stress, relaxation, เครียด, ความเครียด, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวช, นักศึกษา, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371390000024

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย