เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์

 

ผู้วิจัย/Authors: ดาราวรรณ กำเสียงใส

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์มีโอกาสได้รับการคุกคามจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตมีผลทำให้มารดาเกิดภาวะเครียดได้ง่าย ซึ่งทำให้มารดาเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจ มารดาจะไม่สามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดได้เหมาะสม ซึ่งจะมีผลทำให้บุตรไม่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ที่เหมาะสมเพียงพอ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเชื่อว่า มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์มีระดับความเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตต่ำ และได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี จะช่วยให้มารดาสามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดได้ดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด การสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวอของรอยเป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในระยะตั้งครรภ์ที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 120 ราย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 3 ชุด ได้แก่แบบวัดระดับความเครียด แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและแบบประเมินการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอด หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.464) และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .435) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ระดับความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม เป็นกลุ่มตัวทำนายที่สามารถร่วมทำนายการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ได้ร้อยละ 39.27 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า มารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่มีระดับความเครียดต่ำ และได้รับการสนับสนุนทางสังคมดี จะสามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดได้ดี ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในระยะหลังคลอด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดและมีอิทธิพลต่อการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดา นอกจากนี้ พยาบาลควรมุ่งส่งเสริมครอบครัวของมารดากลุ่มนี้ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนให้กำลังใจ และช่วยเหลือมารดา เพื่อให้สามารถปรับตัวและปฏิบติตนในบทบาทการเป็นมารดาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: เครียด,ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, มารดา, สังคม, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371390000022

ISSN/ISBN: 974-588-392-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย