เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จังหวัดเพชรบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สมบัติ สุขสมศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการกลุ่ม ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาในมารดาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและได้รับการรักษาตัวในตึกกุมารเวช โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 80 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 ราย และกลุ่มควบคุม 40 ราย กลุ่มทดลองจะได้รับความรู้โดยผ่านกระบวนกลุ่มตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเป็นผู้นำกลุ่มเอง มีสมาชิกกลุ่มครั้งละ 2-4 คน ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยรูปแบบกระบวนการกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กและการป้องกัน ครั้งที่สองเกี่ยวกับอันตรายจากโรคอุจจาระร่วงและการรักษาเองที่บ้าน ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการสอนสุขศึกษา และคำแนะนำตามปกติจากพยาบาลประจำการ และนักศึกษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์มารดาเด็กตามแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างแต่ละราย 3 ครั้ง ครั้งแรกก่อนทดลอง โดยสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาล แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการรักษาโรคอุจจาระร่วงเบื้องต้นที่บ้าน พฤติกรรมการป้องกันโรค ความรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์หลังการทดลองภายใน 1 สัปดาห์ สัมภาษณ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยความรู้และความเชื่อ และครั้งที่ 3 สัมภาษณ์หลังการทดลอง 1 เดือน โดยติดตามไปสัมภาษณ์ที่บ้าน โดยสัมภาษณ์พฤติรรมการป้องกันโรค ความรู้และความเชื่อ และถ้ามีเด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอีก จะสัมภาษณ์พฤติกรรมการรักษาโรคอุจจาระร่วงเบื้องต้นที่บ้าน เวลาที่ทำการศึกษาตั้งแต่ 6 เมษายน 2536 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2537 ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังทดลองภายใน 1 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) 2. หลังทดลอง 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรค มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) 3. หลังทดลอง 1 เดือน กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และความเชื่อไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.116, p = 0.229 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองและมีคะแนนเฉลี่ยพฤติติกรรมการป้องกันโรค มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 4. หลังทดลอง 1 เดือน มารดาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองในเรื่องของความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกัน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) สำหรับพฤติกรรมการรักษาโรคเบื้องต้น ทดสอบทางสถิติไม่ได้ 5. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังทดลอง 1 เดือน ลดลงจากหลังทดลองภายใน 1 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) สำหรับคะแนนเฉลี่ยความเชื่อไม่แตกต่างกัน (p = 0.078) 6. กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และความเชื่อ หลังทดลอง 1 เดือน น้อยกว่าหลังทดลองภายใน 1 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters infidelity open
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: behavior, behaviour, group, psychiatry, , กลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม, มารดา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371380000021

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย