เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบผู้ปกครองเด็กที่มีและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ปทุมทิพย์ สุภานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบผู้ปกครองเด็กที่มีและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในเด็ก โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 จำนวน 414 คน จากโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2533 พบว่าเป็นผู้ปกครองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 184 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 230 คน ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากโรงเรียนเดียวกัน ผลการวิจัย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ปัจจัยของผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในเด็ก ได้แก่ 1. ระดับอายุของผู้ปกครอง : เด็กที่มีผู้ปกครองอายุต่ำกว่า 25 ปี เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเด็กที่มีผู้ปกครองอายุมากกว่า 25 ปี (อัตราเสี่ยง = 5.18, p = 0.0254, 95% CI = 1.01-50.50) 2. จำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 5 คน เสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 5 คน (อัตราเสี่ยง = 1.67, p = 0.0133, 95% CI = 1.11-2.51) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเด็กที่ไม่สนิทสนมกับผู้ปกครองเสี่ยงมากกว่าเด็กที่สนิทสนมกับผู้ปกครองดี (อัตราเสี่ยง = 6.13, p = 6.6166x104, 95% CI = 1.95-25.25) 4. ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดา สัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในเด็ก (p = 0.0374) 5. ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับญาติและผู้อุปการะ : เด็กที่ไม่สนิทสนมกับญาติและผู้อุปการะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเด็กสนิทสนมกับญาติและผู้อุปการะ (อัตราเสี่ยง = 6.33, p = 0.0207, 95% CI = 1.28-60.55) 6. การปฏิบัติในการเลี้ยงดูของผู้ปกครองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและผู้ปกครองกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน คือ - เรื่องการกินอยู่หลับนอนของเด็ก (p = 0.002) - การสนใจและตั้งใจฟัง เมื่อเด็กแจ้งผลการเรียนให้ทราบ (p = 0.015) - การให้กำลังใจ เมื่อผลการเรียนของเด็กไม่ดี (p = 0.018) - การให้กำลังใจเมื่อเด็กทำผิดพลาด (p = 0.014) - การอนุญาตให้ทำในสิ่งที่เด็กต้องการ (p = 0.016) - การอธิบายเหตุผลและสั่งสอนไปด้วยขณะทำโทษ (p = 0.005) - การลงโทษ โดยห้ามไม่ให้เล่นกับคนอื่น (p = 0.001) - การกวดขันเรื่องการแต่งกายเด็กให้ใช้สีและแบบที่ผู้ปกครองชอบ (p = 0.011) ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในเด็กได้แก่ การศึกษา อาชีพ ลักษณะการประกอบอาชีพ รายได้ของครอบครัว จำนวนบุตร ลักษณะครอบครัว สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา การเลี้ยงดูแบบให้ความรัก แบบลงโทษและแบบเรียกร้องเอากับเด็ก
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands

Keywords: child, child psychiatry, family, psychiatry, , psychology, เด็ก, โรงเรียน, ครอบครัว, จิตเวช,จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, ผู้ปกครอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371380000012

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย