เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติกร นิลมานัต

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1. ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา ครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญกับความเครียด โดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชล และการเผชิญกับความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน เป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลจำนวน 43 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2. แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ดูแลของมิเชล และ 3. แบบสอบถามวิธีการเผชิญกับความเครียดของจาลอวิค ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ดูแลมีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยสูง โดยมีความรู้สึกไม่แน่นอนด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับความเจ็บป่วยสูงสุด และใช้วิธีการเผชิญกับความเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด ในด้านคามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ระดับการศึกษาและครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และพบว่าความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเผชิญกับความเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์ ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนความตรงเชิงทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชลและการเผชิญกับความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมนในบางส่วน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและการวิจัยครั้งต่อไป
why most women cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
meet to cheat go why women cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
cheats read infidelity in marriage

Keywords: AIDS, HIV, psychiatry, stress, เครียด, เอดส์, โรคเอดส์, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371380000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย