เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว , ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในหญิงที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริเพชร ศิริวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว , ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในหญิงที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตของภรรยาที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสามี โดยทำการศึกษาเป็นรายกรณี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อนหญิง และมูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัด ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 จำนวน 20 ราย โดยเป็นกลุ่มภรรยาที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และมีความยินดีในการให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์ 2. แบบวัดสุขภาพจิต Symptom Distress Checklist-90 (SCL-90) ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อาชีพและรายได้ของกรณีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้แก่ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ สามีดื่มสุรา ติดสุรา ติดยาเสพติด สามีติดการพนัน สามีเป็นคนมีอารมณ์โกรธโมโหร้าย และเคยมีประวัติอาการทางจิต 2. ผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตของสตรีที่ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย ส่งผลกระทบ 4 ด้านที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของคนไทย ได้แก่ ความย้ำคิดย้ำทำ ความวิตกกังวล ความก้าวร้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
link how many guys cheat why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: family, psychiatry, SCL-90, ครอบครัว, , จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทารุณกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371370000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย