เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ของสถานภาพสุขภาพกาย แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลธิชา วังวิเวก

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ของสถานภาพสุขภาพกาย แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กับสถานภาพสุขภาพกายและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นสมชิกของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 202 คน ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่สร้างไว้ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2537 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที-เทสต์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การจำแนกพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ศึกษามีการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในระดับค่อนข้างดี และมีระดับปานกลางและระดับดีเป็นจำนวนเท่าๆ กัน (ร้อยละ 50) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยวิธีการทดสอบที-เทสต์และการวิเคราะหความแปรปรวน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสุขภาพกาย และแรงสนับสนุนทางสังคม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีการจำแนกพหคูณ โดยใช้ตัวแปรลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สถานภาพสุขภาพกาย แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรหลัก พบว่าปัจจัยที่สามารถอธิบายการผันแปรของคะแนนการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และแรงสนับสนุนทางสังคม โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายการผันแปรได้ร้อยละ 33.1 (ค่า R2= 0.331) จากผลการวิจัย ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริม การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยเน้นให้มีการดูแลเพื่อให้มีสุขภาพดี และให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากครอบครัวและเพื่อนด้วย (แรงสนับสนุนทางสังคม) ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อันจะแนวทางก้าวไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในอนาคต
why men have affairs website married men who cheat with men
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
cheaters link all women cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: geriatrics, psychiatry, social, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมสุขภาพ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371370000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย