เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการควบคุมตนเองที่มีต่อการงดสูบบุหรี่ ของคนงานชายในวชิรพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: กัญญา บุญช่วย

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการควบคุมตนเองที่มีต่อการงดสูบบุหรี่ ของคนงานชายในวชิรพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งของผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อที่ร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดโลหิตแดงแข็งตัว โรคมะเร็งปอด ในปัจจุบันยังมีคนงานชายของวชิรพยาบาลจำนวนหนึ่งสูบบุหรี่อยู่ ดังนั้นการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนงานชายในวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการควบคุมตนเอง การให้ความรู้ การสนทนากลุ่มและการกระตุ้นเตือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนงานชายที่สูบบุหรี่และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองจำนวน 97 คน เป็นกลุ่มทดลอง 50 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 47 คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้วิจัยจัดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม บัตรบันทึกจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง คือ ภาพพลิก เอกสารความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เอกสารแผ่นพับ สติกเกอร์ บทสัมภาษณ์ผู้ที่งดสูบบุหรี่ได้แล้วและคู่มือการงดสูบบุหรี่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 1 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลทั่วไป สถิติ Student’s t-test และ Paired Sample t-test สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และการเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติ Chi-square และ Kendall’s taub ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และสถิติ Z-test สำหรับการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของจำนวนคนงานที่งดสูบบุหรี่ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการควบคุมตนเองที่จัดให้คนงานทำให้คนงานชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ดีขึ้น คนงานชายกลุ่มทดลองร้อยละ 10 สามารถงดสูบบุหรี่ได้ ถึงแม้ว่าคนงานชายบางส่วนยังคงสูบบุหรี่ แต่ก็มีการสูบบุหรี่ในจำนวนมวนที่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจได้แก่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และอายุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ส่วนการปฏิบัติเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่าวิธีการควบคุมตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ ได้
My wife cheated on me click all wives cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
looking to cheat click my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: drug, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลากร, บุหรี่, ยาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371350000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย