เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: เรไร ทีวะทัศน์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของความซึมเศร้าและศึกษาปัจจัยและภูมิหลังบางประการของนักเรียนวัยรุ่นที่มีความซึมเศร้า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนรัฐบาล 8 โรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 871 คน เป็นชาย 437 คน และหญิง 434 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ข้อมูลส่วนตัวและแบบทดสอบความซึมเศร้าในวัยรุ่นชื่อ Reynolds Adolescent Depression Scale (RADS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ Chi-Square, t-test, F-test และ Percentile. ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1. นักเรียนวัยรุ่นร้อยละ 22.04 มีความซึมเศร้า 2. นักเรียนวัยรุ่นชายและหญิงมีความซึมเศร้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่ว่าจะวิเคราะห์รวมหรือเปรียบเทียบรายมาตร 3. นักเรียนวัยรุ่นที่มีผลการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน มีความซึมเศร้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดู และความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมีผลต่อความซึมเศร้า 5. การใช้เกณฑ์ปกติแบบตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ ได้จุดแบ่งระดับความซึมเศร้าที่ 70 คะแนนและ 74 คะแนน สำหรับวัยรุ่นชายและหญิงตามลำดับ
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
most women cheat women affair married men cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ภาวะซึมเศร้า, adolescence, depress, depression, depressive, psychiatry, เศร้า, โรคซึมเศร้า, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, นักเรียน, ภาวะซึมเศร้า, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371350000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย