เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัสพร ขำวิชา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การผ่าตัดเป็นการคุกคามต่อชีวิตและเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตของผู้ป่วยที่ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระยะก่อนผ่าตัดในขณะที่ผู้ป่วยต้องนอนรอทำผ่าตัดในห้องรอผ่าตัด ผู้ป่วยจะเกิดความกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ และต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของห้องผ่าตัดที่แปลกใหม่ ต้องแยกจากบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น ซึ่งจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น ซึ่งความวิตกกังวลทีเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมต่อผู้ป่วยจนกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการผ่าตัดได้ การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลมีหลายวิธี เช่น การสอนให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย การจัดให้ผู้ป่วยฟังดนตรี และการสัมผัสเป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการสัมผัสต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่อยู่ในห้องรอผ่าตัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลวชิระ อายุระหว่าง 18-60 ปี ได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ว่าไม่เป็นโรคทางระบบประสาทและโรคจิต ไม่เป็นโรคหัวใจ โดยได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดและไม่ได้รับยาเตรียมก่อนผ่าตัดมาก่อน เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในห้องรอผ่าตัดในแผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 ราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละเท่าๆ กัน กลุ่มทดลองได้รับการสัมผัสจากผู้วิจัย แต่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการสัมผัสขณะที่อยู่ในห้องรอผ่าตัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์วัดความวิตกกังวล แบบเทรท แบบแผนการสัมผัส แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวและมาตรวัดความวิตกกังวล เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลที่ลดลงของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดขณะที่อยู่ในห้องรอผ่าตัดลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p < .0005) ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ พยาบาลควรนำการสัมผัสไปใช้เป็นเครื่องมือในการพยาบาล เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยหญิงที่อยู่ในห้องรอผ่าตัด ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผลของการสัมผัสในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณขณะที่ได้รับการผ่าตัดตลอดจนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในแผนกอื่นๆ ของโรงพยาบาล ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการสัมผัสของพยาบาลที่นำไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยชายกับผู้ป่วยหญิง และควรศึกษาการสัมผัสในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ความเจ็บปวด ความเครียด ความซึมเศร้า เป็นต้น
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
why do husband cheat site when married men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
horny sex stories read reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ความวิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช, ภาวะวิกฤต, เครียด, วิตกกังวล, กิจกรรมพยาบาล, ผ่าตัด, anxiety, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371340000017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย