เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขาและได้รับการดึงถ่วงกระดูก

 

ผู้วิจัย/Authors: ผจงพร สุภาวิตา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขาและได้รับการดึงถ่วงกระดูก

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การดึงถ่วงกระดูกในผู้ป่วยกระดูกขาหัก มีเป้าหมายเพื่อลดความเจ็บปวด การหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกหักและแก้ไขความพิการของกระดูก แต่การดึงถ่วงกระดูกนั้นเป็นการจำกัดความเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายและความเครียดแก่ผู้ป่วย ความเครียดดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสรีระ จิตใจและพฤติกรรมจนอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการรักษา การพยาบาลเพื่อลดความเครียดให้แก่ผู้ป่วยมีหลายวิธี เช่น การให้ข้อมูลและคำอธิบาย การลดสิ่งกระตุ้นและการเบี่ยงเบนความสนใจ เป็นต้น สื่ออารมณ์ขันจัดเป็นสิ่งกระตุ้นประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ป่วยจากสิ่งเร้าและอารมณ์ขันยังเป็นตัวต้านความเครียด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของสื่ออารมณ์ขันต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกขา และได้รับการดึงถ่วงกระดูก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยชายที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกขาจากอุบัติเหตุ และได้รับการดึงถ่วงกระดูก ณ แผนกศัลยกรรม ตึกมหิดลบำเพ็ญ 1 โรงพยาบาลศิริราชและตึกพิบูลสงครามชั้น 1, 2 และ 3 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 60 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วสุ่มผู้ป่วยกลุ่มทดลองจะได้รับสื่ออารมณ์ขัน ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับสื่ออารมณ์ขัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่ออารมณ์ขัน แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยและมาตรวัดความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดย t-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง มีระดับความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .0005) ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ พยาบาลควรนำสื่ออารมณ์ขันไปใช้เป็นเครื่องมือในการพยาบาล เพื่อลดความเครียดของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแผนก ในการศึกษาครั้งต่อไปควรนำสื่ออารมณ์ขันไปใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ
cheater marriage affairs go
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to catch a cheat open married men having affairs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how to cheat on wife go why wife cheated
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: media, psychiatry, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สื่อ, อารมณ์ขัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371340000016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย