เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาของพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวลและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงกมล พึ่งประเสริฐ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาของพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวลและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การทำแท้งผิดกฎหมายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา และทำให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกายและจิตสังคมแก่สตรีที่ทำแท้ง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกไม่เป็นสุข วิตกกังวล ยอมรับในคุณค่าของตนเองต่ำ การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลและส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีหลายวิธี เช่น การสัมผัส การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษา เป็นต้น การให้คำปรึกษาเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าใจตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้น มีการรับรู้ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการให้คำปรึกษาของพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวล และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีภายหลังทำแท้งผิดกฎหมายที่มีอาการแทรกซ้อน และมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลวชิระ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2534 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 40 ราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้คำปรึกษาจากผู้วิจัยพร้อมทั้งได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรจากพยาบาลประจำการร่วมด้วย และกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรจากพยาบาลประจำการเพียงอย่างเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัว แบบทดสอบระดับความวิตกกังวล แบบทดสอบความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยประเมินความวิตกกังวลและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง คือ ในวันแรกที่พบผู้ป่วยก่อนการทดลองและในวันที่ 3 หลังการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษามีความวิตกกังวลต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) และกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ พยาบาลควรนำวิธีการให้คำปรึกษาใช้เพื่อลดความวิตกกังวลและส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยทำแท้งผิดกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยและปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
My wife cheated on me click all wives cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters go open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: การให้คำปรึกษา, anxiety, counseling, psychiatric nursing, anxiety, self-esteem, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 371340000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย