เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาพปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพจิตของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทิ ปราโมช

ชื่อเรื่อง/Title: สภาพปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพจิตของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพจิตของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กลุ่มประชากร เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2533-2534 จำนวน 288 คน การรวบรวมข้อมูลกระทำโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้คือ 1. ไม่มีสภาพการณ์ใดที่จัดเป็นปัญหาทั้งในด้านส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนและด้านการปฏิบัติงาน 2. ในระดับที่ไม่เป็นปัญหานี้ ถ้าพิจารณาแนวโน้มที่อาจมีผลต่อสุขภาพจิตมากที่สุดพบว่า สภาพปัญหาการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อสุขภาพจิตมากที่สุด รองลงมาคือสภาพปัญหาด้านส่วนตัวและสภาพปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนตามลำดับ
website read here i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife

Keywords: psychiatry, stress, ครู, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 370340000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย