เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติ

 

ผู้วิจัย/Authors: กองวิชาการและแผนงาน

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องการสำรวจบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะร่วมของบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติ 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจงานควบคุมและสอดส่อง และงานบริการสังคม 3. เพื่อค้นหาองค์ประกอบทางบุคลิกภาพของพนักงานคุมประพฤติที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท และ 4. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมในปี พ.ศ.2536 จำนวน 244 คน แยกเป็นหัวหน้าสำนักงาน ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานปละหัวหน้างาน 68 คน พนักงานคุมประพฤติในงานสืบเสาะและพินิจจำนวน 100 คน พนักงานคุมประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องจำนวน 55 คน และพนักงานคุมประพฤติในงานบริการสังคมจำนวน 21 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของพนักงานคุมประพฤติแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF และแบบวัดความเครียด ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้ พนักงานคุมประพฤติโดยรวมมีคะแนนบุคลิกภาพสูงในด้านความหวาดระแวงและอารมณ์ตึงเครียด และเมื่อจำแนกพนักงานคุมประพฤติตามงานที่ปฏิบัติแล้วพบว่าพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจมีคะแนนบุคลิกภาพสูงในด้านความหวาดระแวง การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นความวิตกกังวล ความอิสระเสรี และด้านอารมณ์ตึงเครียดพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องมีคะแนนบุคลิกภาพสูงในด้านความหวาดระแวง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและความอิสระเสรี สำหรับพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานบริการสังคมนั้นมีคะแนนบุคลิกภาพสูงในด้านความหวาดระแวง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความวิตกกังวล ความอิสระเสรี และอารมณ์ตึงเครียด นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานตรงตามความชอบจะมีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการกล้าเผชิญและด้านจินตนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับระดับความเครียดของพนักงานคุมประพฤตินั้นพบว่าพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ หากมีบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวลและอารมณ์ตึงเครียดสูงจะทำให้เกิดความเครียดในการทำงานสูง แต่ถ้ามีบุคลิกภาพด้านมโนธรรมและด้านการควบคุมอารมณ์สูงจะทำให้ความเครียดต่ำ สำหรับพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง หากมีบุคลิกภาพด้านความกังวลและอารมณ์ตึงเครียดสูง จะทำให้เกิดความเครีดสูงแต่ถ้ามีบุคลิกภาพด้านการเผชิญสูงจะทำให้เกิดความเครียดต่ำ ส่วนพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานบริการสังคมนั้น ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านต่างๆ เมื่อศึกษาบุคลิกภาพโดยรวมที่เหมาะสมของพนักงานคุมประพฤติแล้ว พบว่าจะต้องมีบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวล ด้านอารมณ์ตึงเครียดและด้านการพึ่งตนเองต่ำ ขณะเดียวกันก็ต้องมีบุคลิกภาพด้านการกล้าเผชิญและการควบคุมอารมณ์สูง จึงจะทำให้เกิดความเครียดในการทำงานต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่องและงานบริการสังคมพบว่ามีความเครียดไม่ต่างกัน
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to cheat on my husband site my wife cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: personality, psychiatry, psychology, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

Code: 335380000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย