เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก

 

ผู้วิจัย/Authors: พิทักษ์ ศิริวัฒนเมธานนท์, บุษบา ใจกล้า, ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ, สุนันท์ แสวงทรัพย์, ยุภาพร หอมจันทร์, วาสนา เชิดผล, ประหยัด เชิดผล

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ระดับลึก อภิปรายกลุ่มการสังเกตุและการซักประวัติด้านสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงสภาพการณ์และแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดข่าวสารที่เหมาะสม และทดลองหาวิธีการดำเนินงานสุขศึกษาแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างวิจัยได้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน โดยคัดเลือกแบบ Multi Stage cluster Sampling ใช้แบบสัมภาษณ์ระดับลึก การอภิปรายกลุ่มและการประเมินผล Quasi-experimental design โดยใช้วิธี Pre-test และ Post-test การเก็บข้อมูลทางสถิติมีการปรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้อัตราส่วน 0, 1, 2, 3 และนำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.2) มีอายุอยู่ระหว่าง 60-69 ปี สถานภาพสมรสคู่และยังอยู่ด้วยกับคู่สมรสและบุตรหลาน (ร้อยละ 70.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 67) นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างมีรายได้อยู่ระหว่าง 1,000-2,999 บาทต่อเดือน สุขภาพร่างกายโดยทั่วไปยังแข็งแรงมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 50-59 กิโลกรัม ส่วนสูง 150-159 เซนติเมตร และมักชอบช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพประจำวัน การแนะนำและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย พบว่า บทบาทในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยแก่บุตรหลานลดลง แต่ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน การให้อาหารเสริม (ร้อยละ 91) การฉีดวัคซีน (ร้อยละ 44.4) การฝากครรภ์ (ร้อยละ 38.7) การดูแลหลังคลอด (ร้อยละ 28) การงดอาหารแสลง (ร้อยละ 28.7) และการคุมกำเนิด (ร้อยละ 20.1) การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนอนหัวค่ำ และตื่นบ่อยกลางดึก เพื่อลุกไปขับถ่าย แล้วจะนอนไม่หลับ กิจกรรมที่ทำขณะที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและนอนเฉยๆ หลังจากให้คำแนะนำและติดตามเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนอนกลางวันลดลง ไม่นอนแต่หัวค่ำไม่ควรดื่มน้ำมากก่อนนอน ออกกำลังกาย และทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ดื่มน้ำตอนเช้าหลังจากตื่นนอนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น การบริโรคอาหาร การดื่มน้ำ การสูบบุหรี่ และเคี้ยวหมาก และการชำระล้างร่างกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี หลังการมีการใช้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย พบว่า มีการตัดสินใจเลือกและเชื่อถือในงานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นส่วนใหญ่ และรู้จักอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน ตลอดจนขอรับคำแนะนำจากอาสาสมัครดังกล่าว หลังจากมีการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านความเชื่อ ขลำและประเพณีวัฒนธรรม ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองพบว่า ครึ่งหนึ่งยังคงมีความเชื่อเรื่องผี การรดน้ำมนต์ และทำบายศรีสู่ขวัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ การใช้สมุนไพรรักษาโรคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.3) รู้จักพืชสมุนไพรแต่ไม่เคยนำมาใช้ และใหเหตุผลว่าให้ผลในการรักษาได้ไม่ดีเท่ายาในปัจจุบัน
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married how women cheat meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: behavior, behaviour, culture, geriatrics, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรม, พฤติกรรมสุขภาพ, พุทธศาสนา, วัฒนธรรม, ศาสนาพุทธ, สมุนไพร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข

Code: 332380000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย