เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์, คณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 4( 27-29 กรกฎาคม 2537) หน้า 82-83

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิธีการศึกษา ใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์มาแล้วและกำลังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 68 คน แบบสอบถามพัฒนาขึ้นจากการสนทนากลุ่ม และจากการทดลองใช้เครื่องมือ พบว่ามีความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.8 ผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้นำเสนอในครั้งนี้เป็นผลขั้นต้นที่ได้จากการสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ จำนวน 20 คน 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน 7 คน และ 8 คน ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ให้คำปรึกษาได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี เป็นส่วนใหญ่ บางคนยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนและเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานต่างๆ 2. ลักษณะการให้คำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จะให้คำปรึกษาในลักษณะไม่เต็มรูปแบบ ไม่มีสถานที่เฉพาะ แต่ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจะให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ มีสถานที่โดยเฉพาะและจะให้คำปรึกษาในผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย 3. ผู้มารับคำปรึกษา อาชีพพบทั่วไป เช่น ครู ตำรวจ แม่บ้าน ฯลฯ อายุพบตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยผู้สูงอายุ ที่พบมากที่สุดอยู่ในวัยกลางคน หรือวัยผู้ใหญ่ พฤติกรรมเสี่ยงของคนวัยต่างกันจะไม่เหมือนกัน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นคือการฉีดยาบ้าเข้าเส้นเลือดดำ แต่พฤติกรรมเสี่ยงในวัยผู้ใหญ่คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 4. ผลจากการให้คำปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ และผลพลอยได้จากการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ได้แก่ การแก้ไขปัญหาส่วนตัว และความขัดแย้งในหน่วยงานได้ดีขึ้น ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับการปรึกษาและโรค ลักษณะปัญหาหรือพฤติกรรมของผู้มารับคำปรึกษาและสถานภาพสมรสของผู้ให้คำปรึกษา คณะผู้วิจัยกำลังทำการศึกษาต่อในกลุ่มผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ในจังหวัดขอนแก่น
website link wife cheaters
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
spy phone apps android go spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
why do husband cheat link when married men cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me

Keywords: การให้คำปรึกษา, AIDS, community, counseling, , HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, , ชุมชน, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 332370000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย