เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน

 

ผู้วิจัย/Authors: ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษากลุ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรเหล่านี้ คือ การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของชุมชน ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา และปัจจัยด้านภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว ตัวอย่างประชากรเป็นผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาทในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนว 360 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และแบบสำรวจความเครียดของ HOS เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของชุมชน และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาทในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการดูแลตนเองโดยทั่วไป ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง ด้านการเตรียมการเผชิญปัญหา ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม และด้านการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาทมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของครอบครัวและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านภูมิหลัง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของครอบครัว 4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จัวหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลำดับความสำคัญมากน้อยคือ การสนับสนุนของชุมชน ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การสนับสนุนของครอบครัว และระดับการศึกษา โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 33.2 (R2 = 0.332)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs go redirect
spy phone free download android spy apps free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
most women cheat cheat husband married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: behavior, behaviour, community, family, HOS, neurosis, neurotic, psychiatry, social, stress, ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, พฤติกรรม, โรคประสาท, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 331360000001

ISSN/ISBN: 974-556-708-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย