เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะความวิตกกังวล และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สำเริง แสงซื่อ, สมชัย จิรโรจน์วัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะความวิตกกังวล และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาถึงภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อโรคนี้ คือ หญิงอาชีพพิเศษ ชายอาชีพพิเศษ และชายที่เที่ยวสำส่อนทางเพศ รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์กับตัวแปรที่อาจมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้ คือ เพศ ประเภทของประชากรที่ศึกษา พฤติกรรมทางเพศ และจำนวนครั้งของการร่วมเพศ ตลอดจนศึกษาถึงความคิดเห็นในการดำเนินการตรวจเลือดค้นหาผู้ป่วยโรคเอดส์ของหน่วยกามโรค ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-24 ปี มีการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมทางเพศแบบรักต่างเพศ (Heterosexual) ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศ (Homosexual) จะเป็นชายอาชีพพิเศษมากที่สุด ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ สำหรับภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์นั้น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ หญิงอาชีพพิเศษจะมีความวิตกกังวลมากกว่าชายอาชีพพิเศษและชายที่เที่ยวสำส่อน ส่วนพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์นั้น ชายอาชีพพิเศษจะปฏิบัติได้ดีกว่าชายที่เที่ยวสำส่อนและหญิงอาชีพพิเศษ นอกจากนั้นพบว่าผู้ที่มีความวิตกกังวลสูงกว่าปกติจะมีพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ผลจากการทดสอบสมมติฐาน ปรากฎว่า 1. เพศชายและเพศหญิงจะมีภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไม่แตกต่างกัน 2. หญิงอาชีพพิเศษ ชายอาชีพพิเศษและชายที่เที่ยวสำส่อน จะมีภาวะความวิตกกังวลไม่แตกต่างกันแต่จะมีพฤติกรรม ในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แตกต่างกัน 3. ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศ (Homosexual) รักทั้งสองเพศ (Bisexual) และรักต่างเพศ (Heterosexual) จะมีภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ที่มีจำนวนครั้งของการร่วมเพศต่างกัน จะมีภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไม่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดค้นหาโรคเอดส์ส่วนใหญ่จะเป็นชายอาชีพพิเศษและมีความต้องการที่จะมาตรวจเลือดอีกทุก 1-2 เดือน และพบว่าผู้ที่มีความวิตกกังวลมากกว่าปกติส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะให้มาตรวจเลือดหาโรคเอดส์มากกว่าที่มีความวิตกกังวลปกติ ดังนั้น ในการที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆ กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ควรจะต้องตระหนักและคำนึงถึงการที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตขึ้นได้ โดยเฉพาะในแง่ของการที่จะก่อให้เกิดความวิตกกังวล นอกจากนี้ควรจะจัดให้มีการอบรมฟื้นฟูสภาพทางสุขภาพจิตให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย ควรมีการรณรงค์ในด้านสุขศึกษาโรคเอส์ให้มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในทางที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกเจาะเลือดค้นหาผู้ป่วยโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อโรคนี้ให้ทั่วถึงเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอด้วย
why men have affairs redirect married men who cheat with men
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: ภาวะวิตกกังวล, AIDS, anxiety, HIV, psychiatry, sex, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เพศ, โรคเอดส์, สุขศึกษา, โสเภณี, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ศูนย์กามโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 330370000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย