เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการผ่อนคลายต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีวรรณ เอมราช

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการผ่อนคลายต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการผ่อนคลายต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม, พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งสร้างจากกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย เครื่องมือที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน และตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างโดยหาความสัมพันธ์กับแบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของโรเซนเบอร์ก ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.74 หาความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.94 การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองกระทำ 2 ครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองก่อนการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองภายหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการทดสอบที แบบ 2 กลุ่ม อิสระต่อกันที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียมที่ได้รับการผ่อนคลายมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการผ่อนคลายต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย และแนวคิดการผ่อนคลายของเบนสัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วยไตล้มเหลวเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม จำนวน 22 ราย ณ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาล ป.แพทย์ และโรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2540 เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของ อายุ จำนวนเพศชาย เพศหญิงใกล้เคียงกัน แล้วกำหนดกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย การฝึกการผ่อนคลายใช้วิธีของ Benson’s Respiratory One Method โดย Guzzetta กลุ่มทดลองได้รับการสอนการฝึกการผ่อนคลาย 1 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ป่วยทำการผ่อนคลายด้วยตนเองที่บ้านทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: psychiatry, relaxation, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 325400000035

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย