เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ประเภทกิจการและขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตกับการดูแลตนเองของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1,007 คน จากจำนวน 49 โรงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวแบบสอบถามการดูแลตนเอง แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมและแบบวัดการรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตและก็รวบรวมข้อมูลโดยวิธีให้พนักงานตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบที่และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความผาสุกในชีวิตกับการดูแลตนเองของพนักงาน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรสประเภทกิจการของโรงงาน มีการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .05 2. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้านระดับการศึกษา รายได้ครอบครัวและขนาดของโรงงานมีการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .05 3. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพศแตกต่างกันได้รับการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .000 4. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ประเภทกิจการและขนาดของโรงงานได้รับการสนับสนุนทางสัตมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P? .05 5. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้านเพศ ประเภทกิจการและขนาดของโรงงาน มีการรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .05 6. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้ครอบครัวมีการรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .05 7. การสนับสนุนทางสังคมของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .0000 8. การรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< .0000
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: industry, psychiatry, social, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 320350000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย