เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน จังหวัดนครพนม

 

ผู้วิจัย/Authors: สสจ. นครพนม รพ. จิตเวชนครพนม และรพ. นครพนม

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน จังหวัดนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 82

รายละเอียด / Details:

บทนำ ประเทศไทยได้ดำเนินการตามนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้ามาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไปได้ แต่กลับปรากฏว่ามีปัญหา โรคไม่ติดต่อมากขึ้น ในจำนวนโรคไม่ติดต่อนั้นพบว่าโรคจิตหรือปัญหาสุขภาพจิตนับวัน จะมีความรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ย่อมเกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม ถึงแม้ว่างานสุขภาพจิตจะถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานสาธารณสุขมูลฐานก็ตาม แต่การยอมรับและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหายังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมื่อบุคคลเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานในการรักษาพยาบาล ทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว และแระเทศชาติโดยรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิต จนทำให้ผู้ป่วยโรคจิตบางรายถูกทอดทิ้งกลายเป็นผู้ไร้ญาติ ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างไม่มีจุดหมาย ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเองและบุคคลรอบข้าง ด้วยความไม่เข้าใจและขาดการยอมรับจากสังคม ซึ่งในปี 2544 นี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นปีแห่งสุขภาพจิต เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักและหันมาให้ความสนใจกับผู้ป่วยโรคจิตมากขึ้น และกำหนดคำขวัญที่แปลว่า "ผู้ป่วยทางจิต อย่าคิดผลักไส ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา" กับประกอบกับ คปสข. 7 ได้กำหนดให้สุขภาพจิตเป็น 1 ใน 7 ปัญหาสาธารณสุขที่ต้องได้รับการแก้ไข ในปี 2544 นี้ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ที่ถูกทอดทิ้งหรือไร้ญาติ และเร่ร่อนอยู่ตามชุมชนต่างๆ ในเขต เทศบาลและอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลที่ได้ ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 6 คน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheats read infidelity in marriage
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, การช่วยเหลือ, โรคจิต, เร่ร่อน, ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000010

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต