เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรทางสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: หวาน ศรีเรืองทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรทางสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุข และมีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาทางสังคมหลายประการที่สำคัญ คือ ปัญหาสุขภาพจิตในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ที่ผ่านมานั้น มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ทั้งการป้องกันและการควบคุมจากการที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ปรับตัวกับสภาพการติดเชื้อได้แล้วนั้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการช่วยตนเอง บางคนก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนที่ติดเชื้อด้วยกันได้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ใช้ศักยภาพในการดูแลตนเองและดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยกันเองนั้น ย่อมส่งผลต่อการทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ โดยผู้จัดทำ จึงได้พัฒนาวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดตั้งกลุ่มดูแลและช่วยเหลือกันเองสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ คือ เพื่อ้เป็นแนวทางประกอบการทำกิจกรรมกลุ่มสำหรับภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน สามารถใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนวคิดและหลักการสำหรับการจัดทำคู่มือ ประกอบด้วย 1. หลักการระดับพลังสร้างสรรค์ A-I-C (The A-I-C Model) หรือกระบวนการประชุมที่ระดมพลัง เพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ คือ การประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่เปิดโอกาสใหผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาข้อจำกัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นกระบวนการประชุมที่ระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 2. หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้อบรม โดยวิทยากรช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างความรู้มากกว่าถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสู่ผู้เรียน คู่มือดังกล่าว ได้นำไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์มาแล้วและผู้จัดทำได้นำมาปรับปรุง จากนั้นได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่มือการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยบุคลากรทางสาธารณสุข” โดยจัดใน 3 จังหวัดของเขต 7 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้ารวมประชุมทั้ง 3 จังหวัด ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการฝึกทำกิจกรรมตามคู่มือ และช่วยประเมินแผนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่า คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นว่าคู่มือเล่มนี้สามารถประยุกต์ใช้ในปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ ได้ด้วย
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
looking to cheat click my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: AIC, AIDS, counseling, HIV, PL, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319410000027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย