เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทัศนคติของพระภิกษุต่อผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง, ชัยณรงค์ เจริญศรี, อมรรัตน์ พูลทอง, พนิดา กองสุข, ชุลีวรรณ เพียรทอง, เจริญศรี โควินท์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทัศนคติของพระภิกษุต่อผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสำรวจทัศนคติของพระภิกษุที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช 2. เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมของวัดที่เหมาะสม และความพร้อมของพระภิกษุต่อการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ หลัง จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (ที่สร้างขึ้น) จากกลุ่มตัวอย่าง พระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด หรือรักษาการแทน รวม 60 ราย ใน 60 วัด ในเขต 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ กิ่งอำเภอสำโรง และกิ่งอำเภอดอนมดแดง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และอัตราส่วนร้อยละ จากการศึกษาพบว่า 1. อายุของวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 มีอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป แต่ละวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 71.67 จะมีพระภิกษุ ประมาณ 1-5 รูป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.66 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และบวชมานาน 11-20 ปี มากที่สุดร้อยละ 33.33 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 พอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตบ้างและรองลงมาร้อยละ 10 มีความรู้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.67 ได้รับความรู้ดังกล่าว จากเอกสารแผ่นพับและบทความมากกว่าสื่อย่างอื่นทั้งยังมีความเห็นว่าธรรมะกับสุขภาพจิตมีส่วนเกี่ยวข้องกัน เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 นอกจากนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ยังมีความเห็นว่าการเจ็บป่วยทางจิตมีสาเหตุมาจาก ได้รับความกดดันทางจิตใจอย่างรุนแรงมากกว่าทางไสยศาสตร์ซึ่งนับว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต และผู้มีปัญหาทางจิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้จากการให้คำแนะนำแก่ผู้มีปัญหาครอบครัวโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 จะให้ปรึกษาหารือ และช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าแนะนำให้ไปสะเดาะเคราะห์ หรือรดน้ำมนต์ 3. เกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.33 จะสงสารมากกว่ากลัวหรือรังเกียจ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยพบว่าเคยและไม่เคยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 28 และ 32 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.34 จะลำบากใจในการดูแลผู้ป่วย เพราะไม่มีความรู้ในการควบคุม แต่กลุ่มที่ไม่ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน จะไม่ลำบากใจ สามารถดูแลได้ถ้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำ นอกจากนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 88.33 คิดว่าผู้ป่วยยังมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมอยู่บ้าง ถ้าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวผู้ป่วย และจากโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
why men have affairs website married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, พระ, พระสงฆ์, พุทธศาสนา, ศาสนา, ศาสนาพุทธ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319390000030

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย