เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ดารณี ชัยอิทธิพร, เบญเยี่ยม ลาภาอุตย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการเรียนรู้ซึ่งใช้เทคนิคของการปรุงแต่งพฤติกรรมชนิดวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ (Operant conditioning) กับการให้แรงเสริมทางสังคมที่เป็นบวก (Positive social reinforcement) แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังโดยตั้งสมมติฐานว่า ภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้วผู้ป่วยในเงื่อนไขให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุมมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายที่อยู่ในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ที่รับไว้รักษานานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม ตารางประเมินพฤติกรรม และผู้วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วย ซึ่งในโปรแกรมนี้มี 7 พฤติกรรม ประกอบด้วย การแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การรับประทานอาหาร และการอาชีวะ ประเมินพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งก่อนให้ ขณะให้และหลังให้ จำนวน 21 ครั้ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างครั้งที่ของการประเมินต่าง ๆ กัน ที่ทำการประเมิน ทีละพฤติกรรม รวม 7 พฤติกรรม ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของนิวแมนคูลส์ (Student Newman Keuls) ได้ผลการวิจัยว่า ภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้วผู้ป่วยในเงื่อนไขให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุมมีพฤติกรรมการแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การรับประทานอาหาร และการอาชีวะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01 (P < .01)
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat

Keywords: behavior, behavior therapy, behaviour, behaviour therapy, ipd, learning, psychiatry, rehabilitation, การเรียนรู้, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, พฤติกรรม, พฤติกรรมบำบัด, พฤติกรรมศาสตร์, ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319390000020

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย