เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการประกวดหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: คำพวง เตโช, นฤมล ศรีทานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการประกวดหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พบปัญหาผู้ป่วยหลบหนีเกินเป้าหมายที่กำหนดในปี 2534, 2535, 2536 และ 2537 ปีละ 197 ราย ,252 ราย, 211 ราย และ 106 ราย ตามลำดับ โดยแต่ละปีได้กำหนดเป้าหมายผู้ป่วยหลบหนี ไม่เกินปีละ 60 ราย กลุ่มงานฯ จึงได้ดำเนินการนิเทศทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้การผสมผสานหลักการและแนวคิดจากหลายทฤษฎี ได้แก่ มาตรฐานการพยาบาล ผู้ป่วยหลบหนี ทฤษฎีการเสริมแรง ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมมาประยุกต์ในการเพิ่มคุณภาพบริการ ป้องกันผู้ป่วยหลบหนี การดำเนินการโครงการครั้งนี้ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยหลบหนี ไม่เกินเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล และคงพฤติกรรมบริการในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนี และเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการพยาบาล จัดทำโครงการโดยใช้หลักการนิเทศการบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตามมาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผสมผสานกับทฤษฎีการเสริมแรงทฤษฎีการปรับพฤติกรรม จัดการประกวดหอผู้ป่วยที่มีจำนวนผู้ป่วยหลบหนีไม่เกินเป้าหมายในปีงบประมาณ 2538, 2539 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 5 กิจกรรม คะแนนเต็ม 45 คะแนนมีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ การประเมินประกอบด้วย ผู้ประเมิน 5 คน วิธีประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินหอผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วย หาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นคะแนนของแต่ละหอผู้ป่วย ระยะเวลาของการประเมิน ใช้วัน เวลา เดียวกัน ผลการดำเนินการ ภายหลังได้ดำเนินการนิเทศการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี พร้อมกับจัดการประกวดหอผู้ป่วยที่มีจำนวนผู้ป่วยหลบหนีไม่เกินเป้าหมายในปี 2538,2539 ปรากฎว่าจำนวนผู้ป่วยหลบหนีลดลง ร้อยละ 51, 69 ของจำนวนผู้ป่วยหลบหนีงบประมาณ 2537 ถือว่าเป็นผลดีต่อหน่วยงาน ต่อบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพบริการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล และคงพฤติกรรมบริการพยาบาลในการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีไว้ ถือว่าเป็นการค้นพบเทคโนโลยีการบริหาร บริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ป้องกันผู้ป่วยหลบหนี
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my husband now what read i cheated on my
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: IPD, nurse, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหลบหนี, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319390000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย