เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เรื่อง ความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, จิรังกูร ณัฐรังสี

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เรื่อง ความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เรื่องความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์ โดยศึกษาในกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 242 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ,ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test และ Chi-Square จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพแต่งงานแล้วระยะเวลาปฏิบัติงาน 12-22 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เคยให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วย ระดับการความรับรู้เสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์อยู่ในกลุ่มอายุ พบว่าทุกกลุ่มอายุมีการรับรู้ด้านความเสี่ยงและความรุนแรงไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ 31-40 ปี กับกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้ความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์ คือ กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีความรับรู้ดีกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง และหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปฏิบัติงาน การเคยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และกลุ่มที่ไม่เคยดูแล ความแตกต่างระหว่างเพศ ความแตกต่างทางสถานภาพ พบว่าตัวแปรเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link husband cheated why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
dating for married how women cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: AIDS, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319390000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย