เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดีศึกษาเฉพาะกรณีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: มานิดา สิริวรรณ, พิกุล ผาสุขมูล, เยาวลักษณ์ การกล้า

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดีศึกษาเฉพาะกรณีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะทางสังคม - จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดี ประเภทของคดีที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางสังคม กับภาวะทางจิตใจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยสำรวจ ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชคดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่กลุ่มงานนิติจิตเวชออกไปให้บริการในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2539 จำนวน 101 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยคณะผู้วิจัย และแบบทดสอบทางสุขภาพจิต SCL-90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนร้อยละ ค่า ไคสแคร์ (Chi-square) T-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Correlation) ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยจิตเวชคดีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่คิดว่ารายได้ของตนเองพอใช้ ภาวะทางสังคมพบว่าการได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาและผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละเลย รองลงมาคือได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ส่วนการเคยเห็นบุคคลในครอบครัวเล่นการพนัน พบว่าส่วนใหญ่เคยเห็นบุคคลในครอบครัวใช้สิ่งเสพติดเป็นประจำ การเคยเห็นบุคคลในครอบครัวขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง พบว่าส่วนใหญ่เห็นเป็นบางครั้ง การเคยเห็นบุคคลในครอบครัวทำร้ายร่างกายกัน พบว่าเคยเห็นเป็นบางครั้ง การเคยเห็นบุคคลในครอบครัวกระทำผิดพบว่าเคยเห็นเป็นประจำ นอกจากนี้พบว่าการเห็นบุคคลในครอบครัวใช้สิ่งเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คดีที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำส่วนใหญ่เป็นคดีรัฐเป็นผู้เสียหาย คือยาเสพติดให้โทษ และพบว่ารายได้ที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับภาวะทางจิตใจ คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ำ มีภาวะทางสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาทางจิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่เคยเจ็บป่วยทางกายและจิตใจมีภาวะทางสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาทางจิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และพบว่าสภาพครอบครัวที่ต่างกัน การได้รับการเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีภาวะทางสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
looking to cheat click my husband cheated on me
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: family, forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychology, social, ครอบครัว,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319380000013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย