เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง, เจริญศรี โควินท์, ศรีอุบล บำรุง, เทพนิมิตร บางแสง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชที่หลบหนี ตลอดจนสภาพการหลบหนีของผู้ป่วยขณะรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดอัตราการหลบหนี ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือผู้ป่วยจิตเวชที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้สำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2536-30 กันยายน 2537 จำนวน 104 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสำรวจที่คณะวิจัยสร้างขึ้นเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชพบว่า ผู้ป่วยหลบหนีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 92.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 92.3 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.2 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 83.7 ภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดร้อยละ 38.5 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 68.3 จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาเป็นครั้งรองมากที่สุดร้อยละ 61.5 ถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยญาติร้อยละ 86.5 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทร้อยละ 76.9 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพการหลบหนีของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยที่หลบหนีมีจำนวนวันที่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ช่วง 8-20 วัน หลบหนีมากที่สุดร้อยละ 44.2 จำนวนวันที่อยู่ในตึกก่อนการหลบหนีในช่วง 1-7 วัน หลบหนีมากที่สุดร้อยละ 40.4 ยังไม่มีการแจ้งญาติรับกลับร้อยละ 72.1 หลบหนีขณะที่รับการรักษาอยู่ในตึกประเภทเร่งรัดบำบัดร้อยละ 66.4 การหลบหนีจะอยู่ในช่วงนอกเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นมากที่สุดร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่จะหลบหนีในเวรเข้าทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ มากที่สุดร้อยละ 70.7 และ 50.0 ตามลำดับ อาการทางจิตดีขึ้นบ้างร้อยละ 80.6 ไม่มีประวัติติดสารเสพติดมากที่สุดร้อยละ 59.6 ส่วนมากไม่เคยหลบหนีมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 67.3 หนีคนเดียวร้อยละ 84.6 และญาติมาติดต่อขอรับบริการอีกหลังจากผู้ป่วยหลบหนีในช่วง 30 วันขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.5
unfaithful spouse cheat husband
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: IPD, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหนี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319380000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย