เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเพื่อประเมินสื่อสุขภาพจิตศึกษาแผ่นพับพิมพ์สี

 

ผู้วิจัย/Authors: วชิระ เพ็งจันทร์, สมจิตต์ ลุประสงค์, จินตวีร์ เกษวงศ์, ศศิธร สายชาลี, ช่อลดา นวมงคลวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเพื่อประเมินสื่อสุขภาพจิตศึกษาแผ่นพับพิมพ์สี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของเอกสารแผ่นพับพิมพ์สี และความครอบคลุมของการเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด เขต 7 ในปีงบประมาณ 2535 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนมและสกลนคร กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือประชาชน จำนวน 277 คน และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 232 คน รวม 509 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควาต้า( Quota sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2535 รวม 3 เดือน โดยส่งแบบสอบถามให้เแก่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 700 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด ร้อยละ 72.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ สัดส่วน ร้อยละ และไคสแคร์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชน ร้อยละ 54.4 และบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 45.6 เพศหญิงร้อยละ 53.8 เพศชาย ร้อยละ 46.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 40.9 อาชีพรับราชการมากที่สุดร้อยละ 48.5 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 47.3 ผลการเผยแพร่เอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจำนวน 11 เรื่อง เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุดคือวัคซีนใจ ร้อยละ 56.4 ส่วนเรื่องที่ได้รับน้อยที่สุดคือของขวัญสำหรับครอบครัว ร้อยละ 23.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัยเป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารแผ่นพับพิมพ์สีที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุด ร้อยละ 55.6 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีแล้ว การปฏิบัติตัวโดยการอ่านละเอียดเป็นบางเรื่อง มากที่สุด ร้อยละ 49.1 และมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 53.0 นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า 1. ประเภทของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องด่วน ปวดศีรษะแก้ไขได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2. ประเภทของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากโรงพยาบาล ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเพียงใด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 5. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 6. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องบริการด้วยรอยยิ้ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 7. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องเคล็ดลับปราบสามีเจ้าชู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 8. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 9. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters go open
spy phone apps android go spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women looking to cheat site when a husband cheats
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: community, media, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สื่อ, สุขภาพจิตศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319370000032

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย