เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: จิยารัช พิมสาร, จิตรา จินารัตน์, ขนิษฐา ศรีคง, สุมลณี วงศ์หาญ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการบริการด้านโภชนาการและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยรับไว้รักษา รวมทั้งความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยรับไว้รักษาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในช่วงมีนาคม ถึง มิถุนายน 2534 จำนวน 182 ราย เป็นผู้ป่วย 132 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 50 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละ เป็นสถิติในการทดสอบ ผลของการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 นิยมรับประทานข้าวสวย และร้อยละ 43.2 ของผู้ป่วยเห็นว่าอาหารที่จัดให้นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ในส่วนเจ้าหน้าที่ร้อยละ 68.0 เห็นว่าอาหารผู้ป่วยมีคุณค่าต่ำเป็นบางมื้อ ด้านปริมาณอาหารนั้นผู้ป่วยร้อยละ54.5 เห็นว่าปริมาณเพียงพอ ซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 42.0 เห็นว่ามีปริมาณน้อยไป การจัดแต่งอาหารผู้ป่วยร้อยละ 44.1 เห็นว่าบางครั้งจัดไม่น่ารับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ร้อยละ 64.0 ส่วนรสชาติอาหารนั้นผู้ป่วยร้อยละ 43.9 เห็นว่ารสชาติดีอยู่แล้ว ด้านอุณหภูมิของอาหาร ผู้ป่วยร้อยละ 56.1 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 52.0 เห็นว่าเหมาะสม ด้านความเห็นต่อเวลาในการจัดอาหารให ้บริโภค ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ตรงเวลา ร้อยละ 59.8 และ 70.0 ตามลำดับ ส่วนเรื่องของเวลาที่กำหนดไว้นั้น ผู้ป่วยร้อยละ 68.7 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 60.0 เห็นว่าเหมาะสม ด้านความคิดเห็นต่อการจัดหมุนเวียนรายการอาหารนั้น ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7 และ 64.0 ตามลำดับ เห็นว่าซ้ำซากจำเจ ส่วนมื้ออาหารที่ผู้ป่วยชอบมากที่สุดคือ อาหารมื้อเที่ยงและอาหารที่ชอบรับประทานมากที่สุดคือ ข้าวต้มเครื่อง ข้าวสวย ปลาทูทอดป่นมะเขือ ไข่พะโล้และผลไม้ สำหรับชนิดอาหารที่ไม่ชอบบริโภคคือ แกงส้มผักบุ้ง ด้านความสะอาดของอาหารและความเหมาะสมของภาชนะอุปกรณ์ ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า เหมาะสมดีอยู่แล้วมากที่สุด ร้อยละ 50.0 และ 70.0 ตามลำดับ ส่วนเรื่องสถานที่ใช้รับประทานอาหาร ผู้ป่วยร้อยละ 74.8 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 62.0 เห็นว่าเหมาะสมขณะเดียวกันผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 54.5 และ 62.0 ตามลำดับ เห็นว่าด้านการแต่งกายของผู้ประกอบและเสิร์ฟอาหารเหมาะสมดีเช่นกัน ด้านความต้องการต่อการจัดอาหารผู้ป่วย ร้อยละ 56.8 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 56.0 ต้องการให้ปรับปรุงคุณภาพอาหารในแง่สัดส่วนของเนื้อสัตว์และผัก และยังต้องการให้จัดอาหารมื้อเช้าเวลาเจ็ดโมงเช้า มื้อเที่ยงในเวลาเที่ยงตรง และมื้อเย็นในเวลาสี่โมงเย็น
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
cheats read infidelity in marriage
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: IPD, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยใน, โภชนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319370000014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย