เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตติยา ทองแสง, กัลยา อันชื่น, สุรีรัตน์ โบจรัส

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ.2537

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตามกระบวนการให้บริการปรึกษาข้อมูลที่ศึกษาคือข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ตามกระบวนการให้บริการปรึกษา โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่บันทึกรายงานการรับบริการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย และผลการให้บริการปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มารับบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2536 รวมจำนวน 42 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยในส่วนข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายสถานภาพสมรสโสด อาชีพรับจ้าง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างทุกรายได้รับบริการปรึกษาอย่างน้อย 1-3 ครั้ง จากผลการวิจัยการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ พบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากผู้รับบริการปรึกษามี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวก ับโรคเอดส์ถึงร้อยละ 95 ลดพฤติกรรมการแพร่เชื้อร้อยละ 88 มีกำลังใจที่จะต่อสู้ปัญหาที่เผชิญอยู่ร้อยละ 81 ลดปฏิกิริยาทางจิตใจ และสังคม ร้อยละ 67 เพิ่มทักษะในการตัดสินใจและการปรับตัวร้อยละ 55 และมีการวางเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสมร้อยละ 48 เชื่อว่าผลการให้บริการปรึกษาจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มีความรู้เรื่องโรคเอดส์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทำให้กลุ่มตัวอย่างลดพฤติกรรมแพร่เชื้อ มีกำลังใจและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปคือควรมีการศึกษาผลการให้บริการปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มากขึ้นในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบริการให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งนี้ และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how to cheat with a married woman open infidelity signs
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites

Keywords: AIDS, counseling, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319370000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย