เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สมสนุก พระอามาตย์, ชุลีวรรณ เพียรทอง, จำลองลักษณ์ จามรโชติ, จันทรา วิชย์โกวิท

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการพยาบาลจิตเวชและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ วิธีการสอนการพยาบาลจิตเวชภาคปฏิบัติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (ต่อเนื่อง) ที่มาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการพยาบาลจิตเวช มีดังนี้ คือ 1.1 ทัศนคติต่อบุคคลากรทีมรักษา พบว่านักศึกษาพยาบาลรู้สึกว่าได้รับความเป็นตัวเองและความร่วมมือจากบุคลากรทีมรักษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 และ 64 ตามลำดับ มีความเห็นว่าบุคลากรทีมรักษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากคิดเป็นร้อยละ 73 บุคลากรทีมรักษาใช้ความรู้ทางวิชาการพยาบาลจิตเวชในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47 โดยที่พยาบาลวิชาชีพดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48 พยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ดูแลเอาใจใส่เหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53 และ 61 ตามลำดับ 1.2 ทัศนคติต่อการบริหารหน่วยผู้ป่วย พบว่าการจัดหน่วยรับผู้ป่วยเป็นหน่วยแรกรับ เร่งรัดบำบัดระยะยาวและการจัดหน่วยรับผู้ป่วยใหม่ จำนวน 4 หน่วย คือ จิตเวชชาย 1, จิตเวชชาย 2, จิตเวชหญิง 1 และประสาทวิทยา นั้น นักศึกษาพยาบาลคิดว่ามีความเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 55 และ 59 ตามลำดับ 1.3 ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมในหน่วยผู้ป่วย พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความเห็นว่ากิจกรรมในหน่วยผู้ป่วย มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย มีความเหมาะสมต่อการรักษาพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 54, 59 และ 37 ตามลำดับ 1.4 ทัศนคติต่อการฝึกปฏิบัติงาน พบว่านักศึกษาพยาบาลคิดว่า ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 41 ระดับการนำผลจากการฝึกปฏิบัติงาน การพยาบาลจิตเวชไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านอื่น ๆ และในชีวิตประจำวันได้มาก ร้อยละ 56 รวมทั้งคิดว่าได้รับความรู้ทางจิตเวชเพียงพอหากได้ปฏิบัติงานทางจิตเวชในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 53 ตลอดจนคิดว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการสอน Clinical Teaching ขณะรับการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69 และ 44 ตามลำดับ และนักศึกษาพยาบาลมีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลางในขณะฝึกปฏิบัติงานบนหน่วยผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 46 1.5 ทัศนคติต่อผู้ป่วยพบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้สึกรังเกียจผู้ป่วยในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 มีความรู้สึกกลัวผู้ป่วยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 และมีความรู้สึกสงสารผู้ป่วยในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 สำหรับความรู้สึกเฉย ๆ ต่อผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 2. นักศึกษาพยาบาลไม่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
why do husband cheat link when married men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ทัศนคติ, nurse, psychiatric nursing, attitude, ทัศนคติต, การพยาบาลจิตเวช, นักศึกษาพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 319360000026

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย