เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: ยลฉัต ทองเรืองศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของพยาบาล เปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานประสาทวิทยาและงานจิตเวชและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลประสาทสงขลา ประชากรคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาล ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยใน เป็นจำนวน 152 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยในขณะที่ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2538 ได้จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดความวิตกกังวลของ Zung ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่าระดับการประเมินความวิตกกังวล แบ่งเป็น 4 ระดับ คือไม่มีความวิตกกังวลเลย มีความวิตกกังวลเป็นบางเวลาเป็นเวลานาน และเกือบหรือตลอดเวลา กรณีคำถามเชิงบวกการให้คะแนนจะเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ส่วนกรณีคำถามเชิงลบก็จะตรงกันข้ามกัน เกณฑ์ในการแบ่งระดับความวิตกกังวลใช้ค่าดัชนี SAS เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งแบ่งได้ 4 ระดับ คือ ระดับปกติ มีความวิตกกังวลเล็กน้อย มีความวตกกังวลชัดเจน และมีความวิตกกังวลสูงมาก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 82) และมีความวิตกกังวลในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 18 ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของพยาบาลในงานประสาทวิทยาและงานจิตเวช ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรับปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวล ยกเว้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นระยะเวลานานมีความวิตกกังวลสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางนำไปสู่การหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดระดับความวิตกกังวลของบุคลากร ไม่ให้มีแนวโน้มไปสู่ระดับความวิตกกังวลที่มากขึ้น แต่จะช่วยให้สามารถใช้ระดับความวิตกกังวลในระดับต่ำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ทันต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตของบุคลากรพยาบาลต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman

Keywords: nurse, psychiatric nursing, stress, ความเครียด, เครียด, การพยาบาลจิตเวช, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 318380000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย