เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่คลองเตย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา เภาราษฎร์, มะลิ ชูโต, ทิวรวรรณ วัชรบุญโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่คลองเตย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

ตามหนังสือสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขภูมิภาค ที่ สธ 0212/92/304 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2537 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสารเคมีระเบิดที่คลองเตย ขอความร่วมมือจากกรมการแพทย์ในการติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่คลองเตย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2534 ครั้งนั้นมีผู้เจ็บป่วยเรื้อรังที่ออกไปให้การช่วยเหลือ 176 ราย และในจำนวนนี้ยังคงมีผู้ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน 40 ราย ซึ่งฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยจากสารเคมีระเบิด จากการติดตามโดยการเยี่ยมบ้านพบว่า จำนวนผู้ประสบภัย 40 ราย ใน 40 ครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 211 ราย ปัญหาที่พบแบ่งออกเป็นปัญหาสำคัญ 3 ปัญหา คือ ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาสังคม การติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนักสังคมสงเคราะห์ครั้งนี้มุ่งการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยเป็น สำคัญ คือปัญหาสุขภาพจิตแต่ก็ไม่อาจละเลยปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสังคม ซึ่งผู้ประสบภัยยังคงประสบอยู่ในขณะนั้น ปัญหาสุขภาพกาย พบมากที่สุด 39 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 97.5 จากจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยทางกาย 83 ราย โรคทางกายที่พบมากที่สุด 28 ราย คือ ผื่นคัน แสบผิวหนัง พุพอง เป็นตุ่มเน่า ดำเป็นจ้ำ ๆ ไอเป็นหวัดเรื้อรัง และท้องเสีย ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ได้รับการรักษา ผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งได้รับเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลจากมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปไม่สามารถช่วยเหลือได้เต็มจำนวนทุกราย ผู้ประสบภัยเหล่านี้จึงต้องกู้เงินมารักษา ทำให้ต้องมีหนี้สิน บางรายต้องไปพึ่งคลินิกคนยากในเขตคลองเตย ปัญหาสุขภาพจิตมี 18 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 45 มีสมาชิกในครอบครัวป่วยทางอารมณ์และจิตใจ 18 ราย อาการที่พบมากที่สุดคือ คิดมาก เบื่ออาหาร รำคาญ กังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิด 14 ครอบครัว อีก 4 ครอบครัว มีอาการก่อนสารเคมีระเบิด ซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นและปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ เกิดจากสาเหตุการเจ็บป่วยทางกายเรื้อรัง ความเหงาต้องอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแล ว่างงาน และมีรายได้น้อย ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่พอใจที่นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมบ้าน พูดคุยไตร่ถามทุกข์สุข รับฟังปัญหาที่เขาประสบอยู่ นักสังคมสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกำลังใจ (Supportive Psychotherapy) ให้ความรู้และให้การปรึกษาติดต่อประสานงาน ส่งต่อผู้ประสบภัยไปรับบริการที่จำเป็นยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับปัญหาสังคมพบว่า ผู้ประสบภัยมีปัญหาสังคม 29 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสังคม ทั้งหมด 43 ราย ปัญหาสังคมที่พบมากที่สุด 13 ราย คือ ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน นักสังคมสงเคราะห์ได้ช่วยเหลือการเงินในการขจัดปัญหาเฉพาะหน้า ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อไปรับความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้ประสบภัยติดตามเรื่องที่ได้ยื่นขอความช่วยเหลือไว้กับองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพจิตแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่คลองเตยครั้งนี้ คือ ควรมีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยที่ประกอบด้วยบุคคลผู้รับผิดชอบทุกระดับประจำทุกหน่วยงาน ควรส่งทีมสุขภาพจิตเข้าไปเยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบภัยในชุมชนบ้าง ในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ รัฐควรจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างทันกาล การประสานงานกับผู้นำชุมชนเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน รัฐควรจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือแก่หน่วยงานเอกชนในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบภัยทั้งจะเป็นกำลังใจแก่หน่วยงานเอกชนด้วย และการไม่เก็บสะสมสารเคมีไว้เป็นจำนวนมากในแหล่งชุมชนแออัด เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สินของชาติต่อไป
unfaithful spouse unfaithful husband
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, ผู้ประสบภัย, สารเคมีระเบิด, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ฝ่ายสังคมสังเคราะห์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 318380000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย