เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศ ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: บงกช เชี่ยวชาญยนต์, จุฑารัตน์ จุลรอด, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, สมพงษ์ เอียดประพาล

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศ ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

ปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายของโรคเอดส์ของประเทศไทย คือ การมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะปัจจุบันกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศถูกมองว่าเป็นตัวการแพร่กระจายโรคที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ง เกือบทุกองค์กรจึงมุ่งหวังที่จะให้หญิงขายบริการทางเพศมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ที่ถูกต้องแต่การจะปรับเปลี่ยนให้หญิงกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ที่เคยปฏิบัติมา การศึกษาคร้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยดังกล่าวของกลุ่มหญิงขายบริการฯ ในจังหวัดสงขลา ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนควบคุมการแพร่กระจายของโรคในหญิงกลุ่มนี้ ซึ่งน่าจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากหญิงขายบริการอื่นๆ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Survey Study กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงขายบริการฯ ในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะดา จำนวน 201 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากสถานบริการกามโรคเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในส่วนของภาวะสุขภาพจิตใช้แบบสอบถาม ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบทดสอบความเครียด HOS และ CMI ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการประกอบอาชีพ จำนวนวันทำงานต่อเดือน ระดับความเครียดและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ X2-test และ Correlation ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.1 ให้บริการแก่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนหนึ่งกล่าวว่าจะไม่รับแขกคนไทยเลย ลักษณะการให้บริการสำหรับกลุ่มตัวอย่างอำเภอหาดใหญ่มักจะให้บริการแก่แขกคนเดียว แบบค้างคืน ในขณะที่อำเภอสะเดามักให้บริการแบบชั่วคราว แขกมากกว่า 1 คนต่อคืน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.7 คิดว่าตนเองมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 57.2 บอกอาการของโรคนี้ได้ ระดับความเครียดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 32.57+- 5.87 ปัญหาที่มักจะทำให้ไม่สบายใจที่พบคือ คิดถึงบ้านและปัญหาการเงิน สำหรับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพบว่ามีเพียงร้อยละ 20.0 เท่านั้นที่อยู่ในระดับดี และมีร้อยละ 14.9 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย 100% โดยแขกที่มารับบริการร้อยละ 84.0 ให้เหตุผลว่าไม่เหมือนธรรมชาติและมีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 28.8 เชื่อว่าสามารถป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ โดยการรับประทานยาต่างๆ เช่น ยาแก้อักเสบ ยาขับปัสสาวะ ฯลฯ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ได้แก่ จำนวนวันทำงานต่อเดือน (r=-0.2338) ระดับความเครียด (r=-0.3620) และรายได้ (p-value=0.0341) จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้เห็นว่าแนวโน้มของการติดเชื้อโรคเอดส์ ในกลุ่มนี้มีโอกาสแพร่กระจายไปได้มากกว่านี้ เมื่อดูจากอัตราการใช้ถุงยาง สาเหตุการไม่ใช้ถุงยาง ของแขกที่มารับบริการรวมทั้งความรู้เรื่องอาการของโรคและการตระหนักต่อการติดโรคของกลุ่มตัวอย่างเพราะมีอุปสรรคหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อภาษาระหว่างหญิงบริการกับแขกผู้มารับบริการ ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยเชื่อว่าการใช้โปรแกรมทางสุขศึกษาที่เหมาะสมอย่างจริงจัง โดยใช้สื่อหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งในกลุ่มหญิงขายบริการฯ เอง และกลุ่มชาวต่างชาติที่มารับบริการอาจจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในกลุ่มนี้ได้
website why people cheat in marriage wife cheaters
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: AIDS, behavior, behaviour, CMI, HIV, HOS, psychiatry, sex, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม, เพศ, โรคเอดส์, สุขศึกษา, โสเภณี, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 318360000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย