เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะจิตสังคมของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา ตั้งอุดมวงษา

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะจิตสังคมของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เปรียบเทียบลักษณะภูมิหลังของพระสงฆ์ที่มีผลกับการดำเนินงานสุขภาพจิต (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะจิตสังคมด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต และทัศนคติด้านสุขภาพจิตต่อผู้ป่วยจิตเวช ที่มีผลต่อการดำเนินงานสุขภาพจิต โดยพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 รูป สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC+ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way of ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์โดยวิธีเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ผลการศึกษาดังนี้ ผลการศึกษา 1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของพระสงฆ์ที่ใช้ศึกษา ส่วนมากอายุ 50 ปี จำพรรษาอยู่ในช่วง 1-5 พรรษามีตำแหน่งเป็นพระลูกวัด และบางรูปมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และเมื่อบวชได้ศึกษาธรรมะในระดับนักธรรมเอก ส่วนการได้เข้าร่วมสัมมนาถวายความรู้สุขภาพจิต ส่วนมากพระสงฆ์ไม่เคยได้เข้าร่วมการสัมมนา 2. พระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ อาการพื้นฐาน การดูแลรักษาและการให้คำแนะนำปรึกษา 3. พระสงฆ์มีทัศนคติด้านสุขภาพจิตต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ดีในเชิงบวก เรื่องความรัก ความสงสารแก่บุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิต เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครองที่มีผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก ปัญญาอ่อน และยินดีจัดหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำ รวมทั้งยินดีเข้าไปให้คำแนะนำให้ครอบครัวเข้าใจ และร่วมมือกันช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยส่วนทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชในเชิงลบ พระสงฆ์รู้สึกกลัวคนไข้ที่มีอาการ 4. การดำเนินงานสุขภาพจิตของพระสงฆ์ ได้กระทำเป็นประจำ ได้แก่ ให้คำแนะนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล บางครั้งที่มีอาการไม่รุนแรงจะใช้วิธีรับฟังปัญหาให้คำแนะนำ จัดกิจกรรมให้ทำงาน และใช้วิธีการรักษาด้วยการสะเดาะเคราะห์ รดน้ำมนตร์ ดูหมอให้ 5. การทดสอบความสัมพันธ์ 5.1 ลักษณะภูมิหลังของพระสงฆ์ที่มีผลกับการดำเนินงานสุขภาพจิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การได้เข้าร่วมสัมมนาถวายความรู้สุขภาพจิตของพระสงฆ์ที่แตกต่างกัน มีผลทำให้การดำเนินงานสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5.2 ลักษณะจิตสังคมของพระสงฆ์ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5.3 ลักษณะจิตสังคมของพระสงฆ์ด้านทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6. ข้อเสนอแนะ พระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต มีทัศนคติด้านสุขภาพจิตต่อผู้ป่วยจิตเวช ทำให้มีการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยวิธีให้คำแนะนำปรึกษาทั้งผู้ป่วยและครอบครัว เพราะฉะนั้นควรมีการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการให้คำปรึกษา รวมทั้งกระตุ้นให้ในระดับนโยบายส่งเสริมให้มีการสัมมนาถวายความรู้สุขภาพจิตให้แก่พระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง และกระทำให้ครอบคลุมแก่พระสงฆ์ทุกระดับทั่วประเทศ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: community, psychiatry, psychology, religion, social, จิตวิทยา, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, ธรรม, ธรรมะ, พระ, พระสงฆ์, พุทธศาสนา, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 316400000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย